dnes je 2.12.2023

Input:

50/1970 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistickou republikou a Císařskou vládou Iránu

č. 50/1970 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 9. února 1970
o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu
Dne 12. března 1969 byla v Teheránu podepsána Dlouhodobá obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu. V souladu se svým článkem 9 byla Dohoda schválena oběma vládami. Podle svého článku 8 odst. 2 je Dohoda prováděna od 1 července 1969. Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.
 
Ministr:
Ing. Marko v. r.
 
DLOUHODOBÁ OBCHODNÍ DOHODA
mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu
Vláda Československé socialistické republiky a Císařská vláda Íránu, vycházejíce z ustanovení Obchodní, celní a plavební úmluvy mezi vládou Československé republiky a Císařskou vládou Íránu, podepsané dne 30. dubna 1929, a vedeny přáním podpořit v nejširší možné míře obchodní styky mezi oběma zeměmi, dohodly se takto:
Článek 1
Výměna zboží mezi oběma zeměmi se bude provádět na základě listin „A“ (vývozy z Íránu do Československa) a „B“ (vývozy z Československa do Íránu), přiložených k této Dohodě.
Za tím účelem se obě strany zavazují, že povolí v souladu se zákony a předpisy platnými v příslušné zemi dovoz a vývoz zboží uvedeného v listinách „A“ a „B“ a jiného zboží, které bude dohodnuto později mezi příslušnými orgány obou stran.
Listiny “A“ a „B“ tvoří nedílnou součást této Dohody.
Položky zboží uvedené v listině „A“ a „B“ mohou být revidovány nebo upravovány vzájemnou dohodou příslušných orgánů obou zemí.
Článek 2
Pro účely této Dohody bude zboží, vyráběné nebo zpracovávané v Československu a vyvážené z Československa, považováno za československé zboží, a zboží, vyráběné nebo zpracovávané v Íránu a vyvážené z Íránu, bude považováno za íránské zboží.
Osvědčení o původu pro zboží, podléhající ustanovení této Dohody, bude vydáváno kompetentními úřady příslušné země a bude připojováno k dopravním dokladům.
Článek 3
Obě strany učiní nezbytná opatření, aby zboží dovážené ze země jedné strany nebylo reexportováno do třetí země bez předchozího souhlasu druhé strany.
Článek 4
Dovoz a vývoz zboží podle této Dohody bude se provádět mezi oprávněnými československými organizacemi jako nezávislými právnickými osobami a íránskými fyzickými a právnickými osobami v souladu se zákony a předpisy platnými v příslušné zemi.
Článek 5
Platy za zboží vyměňované podle této Dohody budou prováděny v rámci Platební dohody podepsané oběma stranami dnešního dne.
Článek 6
Pro obchody uzavřené a schválené příslušnými úřady obou zemí během platnosti této Dohody budou až do jejich konečného provedení platit ustanovení této Dohody, pokud pro vyřízení nebudou uzavřena mezi oběma stranami zvláštní ujednání.
Článek 7
Pro usnadnění plnění této Dohody a pro další rozvoj obchodních styků mezi oběma zeměmi souhlasí obě strany s vytvořením Smíšené komise složené ze zástupců obou zemí, kteří budou určeni příslušnými vládami. Tato Komise se sejde na žádost jedné z obou stran ve lhůtě co nejkratší střídavě v Praze