dnes je 20.7.2024

Input:

507/2023 Z.z., Zákon o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín a o doplnení zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

507/2023 Z. z.
ZÁKON
z 8. decembra 2023
o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín a o doplnení zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) dorovnávaciu daň na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín,
b) spôsob platenia a vyberania dorovnávacej dane.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) subjektom právnická osoba alebo právne usporiadanie, ktoré vedie samostatnú účtovnú evidenciu,
b) základným subjektom
1. subjekt, ktorý je súčasťou nadnárodnej skupiny podnikov alebo veľkej vnútroštátnej skupiny,
2. stála prevádzkareň hlavného subjektu, ktorý je subjektom nadnárodnej skupiny podnikov podľa prvého bodu,
c) hlavným subjektom subjekt, ktorý do svojej účtovnej závierky zahŕňa zisk alebo stratu stálej prevádzkarne z účtovnej evidencie,
d) hlavným materským subjektom
1. subjekt, ktorý má priamy kontrolný podiel alebo nepriamy kontrolný podiel v inom subjekte a v ktorom iný subjekt nemá priamy kontrolný podiel alebo nepriamy kontrolný podiel,
2. hlavný subjekt, ktorý je subjektom skupiny podľa písmena f) druhého bodu,
e) stálou prevádzkarňou
1. miesto podnikania alebo predpokladané miesto podnikania nachádzajúce sa v štáte, v ktorom sa toto miesto podľa platnej a účinnej medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (ďalej len „medzinárodná zmluva“) považuje za stálu prevádzkareň, ak tento štát zdaňuje príjem prisúditeľný tejto stálej prevádzkarni obdobne, ako je uverejnené na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“),
2. miesto podnikania alebo predpokladané miesto podnikania nachádzajúce sa v štáte, ktorý zdaňuje príjem prisúditeľný tomuto miestu na čistom základe obdobne, ako príjem daňových rezidentov, ak medzinárodná zmluva nebola uzatvorená,
3. miesto podnikania alebo predpokladané miesto podnikania nachádzajúce sa v štáte, ktorý nemá systém dane z príjmov právnických osôb, ak sa toto miesto považuje za stálu prevádzkareň a tento štát by mal právo zdaniť príjem prisúditeľný tomuto miestu podnikania obdobne, ako je uverejnené na webovom sídle ministerstva financií, alebo
4. miesto podnikania alebo predpokladané miesto podnikania, prostredníctvom ktorého subjekt vykonáva činnosť v inom štáte ako je štát, v ktorom sa subjekt nachádza, ak štát, v ktorom sa subjekt nachádza, oslobodzuje príjem prisúditeľný takémuto miestu od zdanenia; to platí, ak nejde o stálu prevádzkareň podľa prvého bodu až tretieho bodu,
f) skupinou
1. zoskupenie subjektov, ktoré sú prepojené prostredníctvom vlastníckeho podielu alebo kontrolného podielu a ktorých majetok,