dnes je 26.2.2024

Input:

51/1950 Sb., Vládní nařízení o územním plánování obcí, platné do 31.12.1958

č. 51/1950 Zb.
[zrušené č. 84/1958 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 16. května 1950
o územním plánování obcí.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 2 odst. 3, § 5 odst. 3, § 15 odst. 5, § 26 odst. 1 a §§ 27 a 29 zákona č. 280/1949 Sb., o územním plánování a výstavbě obcí (dále jen „zákon“):
ČÁST I.
Územní plány obcí.
§ 1.
Účel územního plánování obcí.
(1) Územní plány obcí (dále jen „územní plány“) zajišťují, aby vývoj obcí byl v souladu s budováním socialismu, zejména tím, že
a) připravují přestavbu vesnic, odpovídající postupnému převádění zemědělské výroby na vyšší formy, aby se tak životní podmínky měst a vesnic postupně sbližovaly a odstraňovaly se rozdíly mezi městem a venkovem,
b) připravují nutné změny ve struktuře městských osídlení,
c) slouží plánovitému rozmisťování výrobních sil v kraji a podrobněji umisťují plánované úkoly v obci,
d) zajišťují plánovitost v rozvoji obcí tím, že výstavbu nových objektů soustřeďují na místa nejhodnější pro daný účel a zabezpečují hospodárné a účelné využití pozemků,
e) zabezpečují podmínky pro výstavbu obecně potřebných zařízení.
(2) Při územním plánování je třeba dbát toho, aby obce byly budovány ve shodě s veřejnými potřebami a zájmy, zejména se zájmy obrany státu. Při řešení všech otázek je nutno brát zřetel na jejich vztahy ke všem složkám hospodářství, na hlediska výtvarná a na ochranu kulturních památek a přírody.
Směrný územní plán obce.
§ 2.
Směrný územní plán obce (dále jen „směrný plán“) se pořizuje pro základní území společných zájmů, jímž jsou celá území jedné nebo více obcí. Krajský národní výbor může sdružit místní národní výbory dvou nebo více obcí k pořízení společného směrného plánu.
§ 3.
Směrný plán obsahuje:
a) plán komunikační sítě (trasy železnic, trasy silnic širšího než místního významu a na ně navazující síť hlavních dopravních ulic a náměstí, vodní cesty);
b) plán rozvržení ploch, kterým se určuje využití ploch pro jednotlivé účely, zejména pro těžbu nerostů, výrobu, dopravní zařízení včetně potřebných budov (též pro letiště, poštu a telekomunikace), bydlení, veřejnou správu, služby (sociální, zdravotní a kulturní, tělesnou výchovu, distribuci) a porosty; v tomto plánu se též vyznačí plochy určené pro asanaci krajiny (§ 17 odst. 1 zákona);
c) plán vodohospodářských opatření;
d) plánovanou hustotu obyvatelstva (počet obyvatelstva plánovaný na 1 ha obytných ploch vymezených dopravními ulicemi) a plánovaný počet obyvatelstva obce;
e) památkově chráněné budovy, porosty, stromy, památkové a přírodní reservace, zastavěné i nezastavěné plochy;
f) soubornou zprávu, která z obsahu uvedeného pod písm. a) až e) vyvozuje celkové závěry pro plánovaný vývoj území, pro něž se směrný plán pořizuje, při čemž má zejména na zřeteli neuspokojené základní potřeby pracujících a dává směrnice pro vypracování a obsah podrobného územního plánu obce.
Podrobný územní plán obce.
§ 4.
Podrobný územní plán obce (dále jen „podrobný plán“) se pořizuje na podkladě směrného plánu, pokud od něho nebylo upuštěno (§ 26 odst. 2 zákona), a to pro onu část území, pro kterou je to účelné. Pro celé území obce se podrobný plán pořizuje, je-li