dnes je 3.12.2023

Input:

51/1952 Sb., Vládní nařízení o poskytování preventivní a léčebné péče vojenským a válečným poškozencům a obětem války a fašistické persekuce, platné do 30.6.1966

č. 51/1952 Zb.
[zrušené č. 20/1966 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 23. září 1952
o poskytování preventivní a léčebné péče vojenským a válečným poškozencům a obětem války a fašistické persekuce.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 16 odst. 3 zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči:
§ 1.
(1) Stát poskytuje bezplatně preventivní a léčebnou péči těmto poživatelům důchodů podle zákona č. 164/1946 Sb., o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce:
a) invalidům, u nichž bylo stanoveno snížení výdělečné schopnosti alespoň na 45 %, a jejich rodinným příslušníkům, za něž se pokládají osoby uvedené v § 54 zákona o národním pojištění,
b) ve zvláště odůvodněných případech též ostatním poživatelům důchodů podle zákona č. 164/1946 Sb., pokud se nemohou začlenit do práce.
(2) Osobám uvedeným v odstavci 1 se poskytuje bezplatně preventivní a léčebná péče v rozsahu věcných dávek poskytovaným důchodcům podle zákona o národním pojištění, pokud nemají na tyto dávky nárok již podle jiných předpisů.
(3) Protézy nebo jiné orthopedické pomůcky potřebné ke zmírnění nebo odstranění následku poškození, příslušenství těchto protéz nebo pomůcek a jejich opravy poskytuje stát bezplatně invalidům, u nichž bylo stanoveno snížení výdělečné schopnosti alespoň na 25 %, v dosavadním rozsahu.
§ 2.
(1) Preventivní a léčebná péče podle § 1 odst. 1 a 2 se poskytuje ve zdravotnických zařízeních státu na poukázky, které vydávají místní národní výbory příslušné podle místa bydliště.
(2) Protézová péče podle § 1 odst. 3 se poskytuje na průkazy, které vydává Státní úřad důchodového zabezpečení.
§ 3.
Podrobnosti stanoví ministerstvo zdravotnictví v dohodě s ministerstvem národní obrany a Státním úřadem důchodového zabezpečení.
§ 4.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1953; provede je ministr zdravotnictví v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Dr. Dolanský v. r.
Plojhar v. r.