dnes je 16.4.2024

Input:

51/1953 Sb., Vyhláška o Dohodě mezi vládou republiky Československé a vládou Lidové republiky Rumunské o ochraně zemědělských rostlin před škůdci a chorobami

č. 51/1953 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 12. května 1953
o Dohodě mezi vládou republiky Československé a vládou Lidové republiky Rumunské o ochraně zemědělských rostlin před škůdci a chorobami.
Dohoda mezi vládou republiky Československé a vládou Lidové republiky Rumunské o ochraně zemědělských rostlin před škůdci a chorobami, podepsaná v Bukurešti dne 31. října 1952, byla dne 8. července 1952 schválena vládou a dne 31. prosince 1952 byla ratifikována presidentem republiky.
Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 25. února 1953.
Tato dohoda nabývá podle svého článku 10 platnosti dnem výměny ratifikačních listin, nabyla tedy platnosti dne 25. února 1953.
České znění dohody se vyhlašuje v příloze Sbírky zákonů.1)
 
David v. r.
 
Příloha vyhlášky č. 51/1953 Sb.,
Příloha vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 51/1953 Sb.,
o Dohodě mezi vládou republiky Československé a vládou Lidové republiky Rumunské o ochraně zemědělských rostlin před škůdci a chorobami.
DOHODA
mezi vládou republiky Československé a vládou Lidové republiky Rumunské o ochraně zemědělských rostlin před škůdci a chorobami.
JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ:
Jménem
republiky Československé a Lidové republiky Rumunské byla sjednána tato Dohoda:
Dohoda
mezi vládou republiky Československé a vládou Lidové republiky Rumunské o ochraně zemědělských rostlin před škůdci a chorobami.
Vláda republiky Československé a vláda Lidové republiky Rumunské považujíce za žádoucí podniknout účinná opatření za účelem co největšího zmenšení ztrát v zemědělství, vznikajících škůdci a chorobami, jmenovaly svými zmocněnci:
Vláda republiky Československé Roberta Schmelze, mimořádného a zplnomocněného velvyslance republiky Československé v Bukurešti,
Vláda Lidové republiky Rumunské Simiona Bughiče, ministra zahraničních věcí Lidové republiky Rumunské,
kteří po vzájemném předložení svých plných mocí, jež shledali v dobré a náležité formě, dohodli se na tomto:
Článek 1.
Obě smluvní strany se zavazují každý rok soustavně provádět opatření na svém území za účelem co největšího zmenšení ztrát v zemědělství, způsobených škůdci a chorobami zemědělských rostlin.
Článek 2.
Obě smluvní strany se zavazují:
1. že budou provádět systematický dozor na svých územích nad zemědělskými rostlinami, aby bylo zjištěno, vyskytují-li se tam škůdci a choroby zemědělských rostlin, uvedené v článku 3 této úmluvy;
2. že učiní potřebná opatření, omezí a zničí ohniska škůdců a chorob zemědělských rostlin všemi prostředky chemickými, agrotechnickými a agrobiologickými a všemi jinými způsoby, kterými disponují;
3. že zařídí karanténní opatření v místech, kde budou objeveni škůdci a nebezpečné choroby a že zakážou dopravu na území druhé smluvní strany materiálu rostlinného původu, zejména semen, sazenic a zemědělských rostlin, které by mohly být zdrojem rozšiřování těchto škůdců a nemocí.
Článek 3.
Obě smluvní strany se zavazují, že učiní opatření podle článku 2 proti těmto škůdcům a nebezpečným chorobám:
 
1.
Mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemlineata Say).