dnes je 2.12.2023

Input:

51/1956 Sb., Nařízení o plavební bezpečnosti na vnitrozemních vodách, platné do 31.12.1973

č. 51/1956 Zb.
[zrušené č. 3/1970 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra dopravy
ze dne 22. října 1956
o plavební bezpečnosti na vnitrozemních vodách.
Ministr dopravy nařizuje v dohodě se zúčastněnými ministry podle § 2 odst. 2 a 3 zákona č. 152/1950 Sb., o úpravě a bezpečnosti provozu vnitrozemní plavby:
§ 1.
(1) Provozovatelé plavidel jsou povinni učinit všechny opatření nutná v zájmu zachování bezpečnosti provozu plavby a pořádku na vnitrozemních vodách, jichž se používá k plavbě (dále jen „vnitrozemní vody“); zejména jsou při provozu plavby povinni
a) používat jen způsobilých a řádně vystrojených plavidel,
b) používat na plavidlech způsobilých posádek s potřebným počtem členů,
c) používat stanovených zvláštních znamení a světel, jakož i zachovávat zvláštní pravidla při setkávání, předjíždění a státní plavidel a při plavbě za zhoršené viditelnosti, aby bylo zabráněno srážkám a jiným nehodám,
d) dbát o řádné umístění nákladů a jiných předmětů na plavidle,
e) dodržovat zvláštní pravidla při proplouvání plavebními komorami, jezovými propustěmi a jinými plavebními zařízeními,
f) dbát o ochranu vodních cest a jejich zařízení.
(2) Povinnosti uvedené v odstavci 12 mají též osoby, které jsou pověřeny vedením plavidel, jichž se používá na vnitrozemních vodách, po případě dohledem nad těmito plavidly.
(3) Osoby, které používají vnitrozemních vod jinak než plavbou způsobem, k němuž není třeba povolení vodohospodářského orgánu, jsou povinny zdržet se všeho, čím by mohla být ohrožena bezpečnost plavby.
§ 2.
Ustanovení tohoto nařízení se vztahují na všechna plavidla bez rozdílu vlajky, která plují nebo stojí na vnitrozemních vodách.
§ 3.
Pokud není zvláštními předpisy stanoveno jinak, vztahují se ustanovení tohoto nařízení též na přístavy a překladiště zřízené na vnitrozemních vodách.
§ 4.
Na pohraniční vody se ustanovení tohoto nařízení vztahují jen, není-li jinak stanoveno mezistátními úmluvami nebo zvláštními předpisy.
§ 5.
Bližší úpravu plavební bezpečnosti na vnitrozemních vodách stanoví ministerstvo dopravy.
§ 6.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Široký v. r.
Pospíšil v. r.