dnes je 9.12.2023

Input:

51/1962 Sb., Vládní vyhláška o podnikových institutech, platné do 31.8.1978

č. 51/1962 Zb.
[zrušené č. 63/1978 Zb.]
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 11. května 1962
o podnikových institutech
Vláda Československé socialistické republiky k provedení § 14 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školského zákona), stanoví:
§ 1
Účel
(1) Podnikové instituty (dále jen „instituty“) tvoří důležitý článek jednotné soustavy vzdělávání. Jejich posláním je poskytovat vzdělání těm pracovníkům, kteří zastávají inženýrsko-technické funkce, pro které je požadováno vyšší odborné vzdělání, nebo po přechodnou dobu také těm, kteří zastávají funkce, pro které je předepsáno vzdělání vysokoškolské.
(2) Instituty poskytují vyšší odborné vzdělání speciálně zaměřené na určitý obor a potřebné vzdělání všeobecné těm pracujícím, kteří dosáhli středního odborného nebo úplného středního odborného vzdělání a mají víceletou praxi.
(3) Vzdělání, které poskytují instituty, není vzděláním vysokoškolským. Absolventům institutů, kteří se přihlásí ke studiu na vysoké škole, bude však toto studium započítáno.
(4) Instituty jsou zřizovány pro studium technických, výjimečně i jiných oborů.
§ 2
Zřizování institutů
(1) Instituty mohou zřídit pro své pracovníky podniky, výrobně hospodářské jednotky, jednotná zemědělská družstva, výjimečně i ústřední úřady (dále jen „podniky“). Ke studiu na institutech mohou být připuštěni i pracovníci jiných podniků téhož odvětví, popřípadě i jiných družstev.
(2) Podniky zřizují instituty po předchozím souhlasu svého ústředního úřadu, který se o zřízení dohodne s ministerstvem školství a kultury.
(3) Ústřední úřady předkládají ministerstvu školství a kultury návrhy na zřízení institutů v oboru své působnosti k 1. dubnu a k 1. listopadu. Návrhy musí obsahovat:
a) zdůvodnění potřeby zřízení institutu, odpovídající plánu technického rozvoje a plánu zvyšování kvalifikace pracujících s přehledem plánovaného počtu tříd a studujících v příštích pěti létech,
b) návrh organizačního řádu, studijních předpisů, návrh učebních plánů jednotlivých studijních oborů a návrh učebních osnov,
c) informaci o způsobu studia (večerní, směnné, dálkové studium) s uvedením počtu vyučovacích hodin neb konzultací týdně, popřípadě měsíčně, spolu s informací o způsobu provádění laboratorních prací a praktických cvičení,
d) zprávu o zajištění potřebného počtu kvalifikovaných učitelů,
e) údaje o plánovaném umístění institutů a o jeho vybavení školním zařízením a učebními pomůckami.
(4) Obdobně se postupuje při rozšiřování činnosti institutu a změně jeho učebních plánů nebo učebních osnov.
(5) Po dosažení souhlasu podle odstavce 2 oznámí podnik zřízení institutu příslušnému krajskému národnímu výboru.
§ 3
Organizace studia
(1) Studium na institutu je specializováno podle odborného zaměření podniku a je nejméně dvouleté. Jeho délku stanoví příslušný ústřední úřad v dohodě s ministerstvem školství a kultury. Studium se zahajuje zpravidla k 1. září nebo k 1. únoru.
(2) Studium na institutu je studiem při zaměstnání; je organizováno jako studium večerní, směnné nebo dálkové. Nejmenší celkový počet vyučovacích hodin při večerním nebo směnném studiu činí 1200.
(3) Jednotlivé třídy lze zřídit