dnes je 17.4.2024

Input:

52/1949 Sb., Zákon o hlášení obyvatelstva a o povolování pobytu cizincům, platné do 31.12.1982

č. 52/1949 Zb.
[zrušené č. 135/1982 Zb.]
ZÁKON
ze dne 23. února 1949
o hlášení obyvatelstva a o povolování pobytu cizincům.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ.
Hlášení obyvatelstva.
§ 1.
Hlášení pobytu; vedlejší ohlašovací údaje.
(1) Podle tohoto zákona je hlásit ohlašovacímu orgánu (§ 2) počátek, změnu a ukončení pobytu v obci (hlášení pobytu), a to s vedlejšími ohlašovacími údaji, které určí prováděcí předpisy, vydané podle § 22 (dále jen „prováděcí předpisy“).
(2) Prováděcí předpisy též stanoví, které změny vedlejších ohlašovacích údajů, jež nastaly po učiněném hlášení pobytu, je oznámit ohlašovacímu orgánu.
§ 2.
Ohlašovací orgán.
(1) Ohlašovacím orgánem je místní národní výbor.
(2) Vyžaduje-li to zájem řádné evidence obyvatelstva, mohou prováděcí předpisy nebo v jejich mezích krajské národní výbory určit za ohlašovací orgán jiný orgán podřízený ministerstvu vnitra.
§ 3.
Povinnost k hlášení pobytu.
(1) Hlášením pobytu (§ 1, odst. 1) jsou povinni,
a) jde-li o osoby ubytované v ubytovacím zařízení, provozovatel ubytovacího zařízení (§ 4), a
b) jde-li o osoby jinak ubytované, tyto osoby a jejich ubytovatel (§ 5).
(2) Odhlášení zemřelé osoby provedou osoby (orgány) uvedené v § 6.
§ 4.
Hlášení pobytu osob ubytovaných v ubytovacím zařízení.
(1) Hlášením pobytu osob, které jsou ubytovány v ubytovacích zařízeních, t. j. v podnicích, ústavech nebo zařízeních, oprávněných k živnostenskému ubytování osob nebo poskytujících jinak za plat či bezplatně ubytování, je povinna osoba, která je odpovědna za provoz ubytovacího zařízení (dále jen „provozovatel ubytovacího zařízení“).
(2) Osoba ubytovaná v ubytovacím zařízení je povinna ihned při ubytování řádně vyplnit ohlašovací lístek (§ 9 odst. 1), odevzdat jej provozovateli ubytovacího zařízení a osvědčit mu svou totožnost. Nesplní-li ubytovaná osoba tuto povinnost, je provozovatel ubytovacího zařízení povinen oznámit to neprodleně ohlašovacímu orgánu.
(3) Provozovatel ubytovacího zařízení je vedle toho povinen ubytované osoby ihned po jejich ubytování zapsat do záznamní knihy o ubytování, vedené podle vzoru, který stanoví prováděcí předpisy. Tuto záznamní knihu je povinen uschovat po dobu 3 let ode dne posledního zápisu v ní a kdykoli ji na požádání předložit úředním orgánům.
§ 5.
Hlášení pobytu osob jinak ubytovaných.
Při jiném ubytování než v ubytovacím zařízení je hlášením pobytu především povinna osoba, o jejíž pobyt jde. Vedle ní je hlášením jejího pobytu povinen ubytovatel (§ 7). Ubytovatel splní svoji ohlašovací povinnost tím, že spolupodepíše hlášení pobytu osoby, o jejíž pobyt jde, a že se nahlédnutím do potvrzení o učiněném hlášení přesvědčí, že hlášení bylo učiněno. Nebylo-li mu toto potvrzení dáno k nahlédnutí v předepsané lhůtě (§ 9, odst. 1), je povinen oznámit to neprodleně ohlašovacímu orgánu.
§ 6.
Odhlášení osob zemřelých.
Osoby zemřelé je povinen odhlásiti ubytovatel (§ 7), a není-li ho, osoba, která obstarala pohřeb; není-li ani té, provede odhlášení ohlašovací orgán z úřední moci.
§ 7.
Ubytovatel.
(1) Ubytovatelem je:
a) vlastník budovy nebo pozemku,