dnes je 25.2.2024

Input:

52/1951 Sb., Vládní nařízení o dalších přesunech působnosti ve finanční správě, platné do 16.5.1954

č. 52/1951 Zb.
[zrušené č. 23/1954 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 3. července 1951
o dalších přesunech působnosti ve finanční správě.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8 odst. 4 zákona č. 280/1948 Sb., o krajském zřízení:
§ 1.
(1) Z působnosti ministerstva financí se přenášejí na krajské národní výbory věci uvedené v příloze A a na okresní národní výbory věci uvedené v příloze B tohoto nařízení.
(2) Z působnosti krajských národních výborů se přenášejí na okresní národní výbory věci uvedené v příloze C tohoto nařízení.
(3) Přílohy A, B a C jsou součástí tohoto nařízení.
§ 2.
Věci ve kterých orgán (úřad) dosud příslušný v I. stolici ještě nerozhodl v den, kdy toto nařízení nabude účinnosti, postoupí se orgánu (úřadu) příslušnému k vyřízení podle tohoto nařízení.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1951; provede je ministr financí v dohodě a ministrem vnitra.
 
Zápotocký v. r.
Kabeš v. r.
 
Příloha A vl. nař. č. 52/1951 Sb.
(viz částka 31/1951 Sb.)