dnes je 9.12.2023

Input:

52/1952 Sb., Zákon o Československé akademii věd, platné do 17.7.1963

č. 52/1952 Zb.
[zrušené č. 54/1963 Zb.]
ZÁKON
ze dne 29. října 1952
o Československé akademii věd.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST I.
Všeobecná ustanovení.
§ 1.
(1) Zřizuje se Československá akademie věd (dále jen „Akademie“) jako nejvyšší vědecká instituce republiky Československé, sdružující nejvýznamnější vědecké pracovníky státu.
(2) Akademie vzniká přebudováním Královské české společnosti nauk, založené r. 1784 u České akademie věd a umění, a navazuje na pokrokové tradice české a slovenské vědy.
§ 2.
Úkolem Akademie je plánovitá a organisovaná práce v theoretických a užitých vědách, aby cestou tvůrčího vědeckého bádání sloužila blahu lidu a vybudování socialismu v naší vlasti; pro toto bádání má vlastní vědecká pracoviště.
§ 3.
Akademie k tomu, aby mohla plnit svůj úkol,
a) soustřeďuje svou práci na hlavní otázky vědy ve všech jejích odvětvích, tak, aby výsledky jejího vědeckého bádání tvořily základ pro veškerou vědeckou činnost a výchovu ve státě,
b) zkoumá přírodní bohatství, výrobní síly země a kulturní a hospodářské hodnoty lidstva a podporuje jejich včasné a hospodárné využití,
c) soustavně pečuje o výchovu a zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků,
d) podává vědecké posudky nejvyšším státním orgánům,
e) dbá o popularisaci vědy.
§ 4.
(1) Vědeckými pracovišti Akademie jsou její výzkumné a badatelské ústavy, laboratoře, kabinety, stanice, komise, knihovny a jiná pracoviště, která Akademii zřizuje, vede a zajišťuje.
(2) Akademie přispívá po vědecké stránce též k rozvoji vědecké činnosti veškerých ústavů do ní nezačleněných.
§ 5.
(1) Akademii se uděluje právo propůjčovat hodnost kandidáta věd a hodnost doktora věd.
(2) Pro systematickou výchovu vědeckých kádrů zřizuje se při Akademii vědecká aspirantura.
§ 6.
Akademie svolává podle potřeby zasedání, která posuzují a řeší zásadní vědecké otázky, pořádá vědecké zájezdy a porady a udržuje vědecké styky s domácími vědeckými společnostmi a se zahraničními akademiemi věd a vědeckými společnostmi Svazu sovětských socialistických republik a zemí lidové demokracie.
§ 7.
Akademie je oprávněna vydávat časopisy i neperiodické publikace v oboru své působnosti a má právo k tomu účelu zřídit vydavatelský podnik.
§ 8.
Akademie odpovídá přímo vládě a podává jí každoročně zprávu o své činnosti.
§ 9.
(1) Akademie je socialistická právnická osoba.
(2) Sídlem Akademie je Praha. Akademie může však zřizovat svá vědecko-organisační centra (základny) a svá vědecká pracoviště i mimo své sídlo.
§ 10.
Rozpočet Akademie je součástí státního rozpočtu.
ČÁST II.
Členové akademie.
§ 11.
Členy Akademie jsou:
a) řádní členové-akademici, volení z aktivních vědců obohacujících vědu pracemi velkého významu a přispívajících k socialistické výstavbě státu,
b) členové korespondenti, volení z aktivních vědců obohacujících vědu významnými pracemi a přispívajích k socialistické výstavbě státu.
§ 12.
Členy Akademie mohou být i cizí státní příslušníci. Jejich práva a povinnosti určují stanovy Akademie.
§ 13.
Českoslovenští občané nebo cizí státní příslušníci, kteří obohatili vědu pracemi světového významu nebo kteří se