dnes je 9.12.2023

Input:

52/1954 Sb., Zákon, kterým se rozšiřuje působnost státního notářství, platné do 31.3.1964

č. 52/1954 Zb.
[zrušené č. 95/1963 Zb.]
ZÁKON
ze dne 27. října 1954,
kterým se rozšiřuje působnost státního notářství.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Organisace státních notářství.
(1) Sídla a územní obvody státních notářství (dále jen „notářství“) stanoví ministr spravedlnosti vyhláškou v úředním listě, a to tak, aby se zpravidla shodovaly se sídly a územními obvody okresních národních výborů nebo národních výborů postavených jim na roveň.
(2) Na činnost notářství dohlíží krajská soudní správa.
Rozhodovací činnost.
§ 2.
Notářství provádí řízení o projednání dědictví.
§ 3.
(1) Notářství přijímá do úschovy peníze, cenné papíry a jiné movité věci, které se hodí k úschově, jestliže podle prohlášení složitele nelze závazek, jehož předmětem jsou uschovávané věci, splnit z důležitého důvodu (zejména je-li věřitel neznám, nepřítomen nebo v prodlení).
(2) Uložení, které se stalo po právu, má právní následky stanovené v § 317 občanského zákoníka.
(3) Ustanovením odstavce 1 není dotčeno oprávnění a povinnost soudu přijímat peníze a jiné věci do soudní úschovy, jestliže k úschově dochází v souvislosti s jiným řízením, které se vede u soudu nebo které tomuto složení má u soudu následovat.
§ 4.
(1) Notářství, u něhož jsou staré úschovy, k nimž došlo způsobem uvedeným v § 3 nebo v § 9, vyzve oprávněné vyhláškou, kterou uveřejní na úřední desce, aby do jednoho roku od jejího uveřejnění vykázali své oprávnění. Jestliže oprávnění tak neučiní, prohlásí notářství předměty úschovy za propadlé ve prospěch státu; na to je třeba ve vyhlášce upozornit. Jsou-li známy osoby, které předmět úschovy složily anebo pro něž tyto předměty byly složeny, a je-li známo, kde se zdržují, uvědomí je notářství o vydání vyhlášky zvlášť.
(2) K postupu podle odstavce 1 může dojít, jen uplynulo-li
a) pět roků ode dne splnění podmínky, na němž byla učiněna závislou disposice notářství s předmětem úschovy, nebo
b) pět roků ode dne, kdy již není pravděpodobno, že dojde k splnění podmínky, na němž byla učiněna závislou disposice notářství s předmětem úschovy, nebo
c) pět roků ode dne, kdy došlo k složení podle § 3, anebo
d) deset roků ode dne složení v ostatních případech.
(3) Vyhláška podle odstavce 1 se mimo to uveřejní v úředním listě, jestliže předmět úschovy je značnější ceny nebo je-li se zřetelem k okolnostem pravděpodobné, že se oprávnění přihlásí.
§ 5.
(1) Ve věcech uvedených v §§ 2 až 4 je notářství činno místo soudu prvé stolice. Pro řízení tu platí, pokud tento zákon nestanoví něco jiného, příslušné předpisy o řízení před soudem.
(2) Rozhodnutí notářství má účinky soudního rozhodnutí.
(3) O řádných opravných prostředcích rozhoduje krajský soud, v jehož obvodu je sídlo rozhodujícího notářství.
(4) Křivá výpověď svědka, znalce nebo tlumočníka, učiněná před notářstvím činným v těchto věcech, je trestná jako křivá výpověď učiněná před soudem.
Činnost listinná.
§ 6.
(1) Notářský zápis se zřizuje, má-li být podle zákona nebo podle vůle účastníků o právním úkonu, učiněném před notářstvím, sepsán úřední zápis.
(2) Jen před notářstvím, a to ve formě notářského