dnes je 3.12.2023

Input:

52/1957 Sb., Nařízení o další změně nařízení o správních poplatcích, platné do 31.12.1960

č. 52/1957 Zb.
[zrušené č. 160/1960 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra financí
ze dne 9. října 1957
o další změně nařízení o správních poplatcích
Ministr financí nařizuje v dohodě se zúčastněnými členy vlády podle § 17 odst. 1 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích (dále jen „zákon“):
Čl. I
Nařízení ministra financí č. 60/1955 Sb., o správních poplatcích, ve znění nařízení č. 71/1956 Sb. (dále jen „nařízení“) se mění takto:
1. V sazebníku I se mění ustanovení položky 79 písm. b) a položky 116. Nové znění těchto ustanovení je v příloze, která je součástí tohoto nařízení.
2. Sazebník III se mění podle přílohy, která je součástí tohoto nařízení.
Čl. II
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 1957, vyjímajíc ustanovení čl. I č. 2, které nabývá účinnosti dnem 15. srpna 1957.
 
Široký v. r.
Ďuriš v. r.
 
SAZEBNÍK I
správních poplatků vybíraných výkonnými orgány národních výborů a jinými orgány státní správy, s výjimkou orgánů vybírajících poplatky podle sazebníků II až VI
Oddíl G
Silniční provoz a doprava
 
Pol.
Předmět poplatku
Poplatek, jde-li o
automobil nebo traktor
motocykl nebo přívěs
 
 
Kčs
Kčs
79
b) v jiných než pod písm. a) uvedených případech
300
100
 
jde-li o motorové vozidlo o obsahu do 50 ccm
-
10
Oddíl N
Finanční správa
 
Pol.
Předmět poplatku
Poplatek Kčs
116
Povolení věcné loterie, z herní jistiny
10 %
nejméně však
40 Kč
SAZEBNÍK III
správních poplatků vybíraných v řízení o vynálezech, ochranných známkách a chráněných vzorech

Poznámky k celému sazebníku:
1. Poplatky podle pol. 2, 5, 6, 9, 10 a 12 jsou splatné bez vyměření při předložení podání, jímž má být řízení zahájeno. Platí se kolkovými známkami, které se nalepí na podání nebo na písemnou výzvu k zaplacení poplatku (§ 7 odst. 1 zákona); platí-li se však na písemnou výzvu poplatek převyšující 100,- Kčs, platí se na účet Státního úřadu pro vynálezy a normalisaci (dále jen Úřad).
2. Kromě případu uvedeného v poznámce 2 k oddílu B nelze poplatky podle tohoto sazebníku ani snížit ani prominout. K jejich zaplacení nelze povolit splátky.
3. Poplatky podle tohoto sazebníku nelze vrátit, vyjímajíc případy uvedené v oddílu B a případy, v nichž poplatník zaplatil na poplatek více, než byl povinen (§ 11 odst. 1 č. 4 nařízení).
Oddíl A
Společný pro řízení o vynálezech, ochranných známkách a chráněných vzorech.
 
Pol.
Předmět poplatku
Poplatek Kčs
1
Ověření neúředního opisu vyžádané účastníkem řízení, za každou i jen započatou stránku listiny, jejíž opis se ověřuje, a to
 
a)
ověřuje-li se opis cizojazyčné listiny
4
b)
jinak
2
Oddíl B
Vynálezy

Poznámky k celému oddílu:
1. Pro poplatky podle tohoto oddílu je nerozhodné, jde-li o patent samostatný nebo závislý.
2. Poplatníci, u nichž jsou podle rozhodnutí Úřadu splněny podmínky pro prominutí poplatku podle § 10 odst. 3 zákona a § 10 nařízení, jsou od poplatků podle tohoto oddílu osvobozeni. Osvobození zanikne, uzavře-li majitel patentu smlouvu o využití vynálezu; v tom případě je poplatník povinen platit poplatky splatné pop uzavření této smlouvy.
3. Od poplatku podle tohoto oddílu jsou osvobozeny:
a) úkony týkající se patentů, které jsou zcela nebo zčásti v majetku