dnes je 25.2.2024

Input:

52/1960 Sb., Vládní nařízení o zrušení Státního výboru pro výstavbu

č. 52/1960 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 22. dubna 1960
o zrušení Státního výboru pro výstavbu
Investiční výstavba je jedním z rozhodujících činitelů v rozvoji a rozmístění výrobních sil. Ve spojitosti s velkým úkoly budování vyspělé socialistické společnosti a se zájmem dosahovat rozvoje této společnosti co nejrychlejšími tempy vystupuje stále naléhavěji do popředí nutnost uplatnění vysokých nároků na hospodárnost, zlevnění a co nejvyšší technickou a ekonomickou efektivnost investiční výstavby. Tyto požadavky je třeba uplatnit bezprostředně v plánování i provádění investiční výstavby. Vycházejíc z těchto skutečností vláda Republiky československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1959 Sb., o úpravách v organizaci veřejné správy:
§ 1
(1) Zrušuje se Státní výbor pro výstavbu.
(2) Působnost dosavadního Státního výboru pro výstavbu přechází v otázkách ekonomické efektivnosti investiční výstavby, územního plánování, projektové činnosti a v zásadních otázkách plánování a tvorby cen na Státní plánovací komisi a v otázkách mechanizace, typizace a normalizace stavební výroby na ministerstvo stavebnictví.
§ 2
Na Státní plánovací komisi přechází zejména
a) působnost v otázkách ekonomické efektivnosti investic včetně zpracování zásad pro řešení otázek ekonomické efektivnosti investic, provádění rozborů efektivnosti investiční výstavby, organizování metodického řízení a koordinace zkoumání ekonomické efektivnosti investic, metodiky tvorby technickohospodářských ukazatelů a organizace a metodického řízení jejich vypracování, řešení zásadních otázek zpracovávání ekonomických částí přípravné a projektové dokumentace a případného vypracování stanovisek k projektové dokumentaci schvalované vládou;
b) působnost podle § 3 vládního nařízení ze dne 31. července 1959 č. 60, o působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen, pokud nebude podle § 5 tohoto nařízení, popřípadě podle § 10 odst. 1 vlád. nař. č. 60/1959 Sb., přenesena na jiné orgány;
c) působnost v oboru organizace a řízení projektování včetně metodického řízení projektování u investorských i dodavatelských organizací, řešení otázek souvisejících s organizací projektové činnosti a zřizováním a zrušováním projektových ústavů a ostatních organizací oprávněných provádět projektové a průzkumové práce, zevšeobecňování zkušeností v oboru projektování a řešení otázek rozsahu a formy projektové dokumentace, jakož i vypracování návrhů způsobu odměňování pracovníků projektových organizací;
d) působnost v oboru územního plánování podle zákona ze dne 12. prosince 1958 č. 84 Sb., o územním plánování, včetně organizace a metodického řízení vypracování státních norem a směrnic pro územní plánování a řízení Státního ústavu pro rajonové plánování.
§ 3
Na ministerstvo stavebnictví přechází
a) příprava návrhů dlouhodobých a pětiletých plánů typizačních prací a jejich předkládání vládě, kontrola jejich plnění a spolupráce s úřadem pro normalizaci při sestavování plánů technické normalizace;
b) organizace a metodické řízení zpracování státních projektových norem a státních technických norem pro investiční výstavbu;