dnes je 25.2.2024

Input:

52/1962 Sb., Vyhláška ministra všeobecného strojírenství o zkoušení a ověřování zbraní a střeliva pro civilní potřebu, platné do 31.3.1968

č. 52/1962 Zb.
[zrušené č. 30/1968 Zb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 31. května 1962
o zkoušení a ověřování zbraní a střeliva pro civilní potřebu
Ministr všeobecného strojírenství stanoví podle § 12 a § 13 odst. 3 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 2/1955 Sb., o státní službě pro míry a váhy, o státní službě pro drahé kovy a o zkoušení zbraní a střeliva pro civilní potřebu:
Oddíl I
Základní ustanovení
§ 1
Zkoušení zbraní a střeliva a jejich ověřování zkušební značkou
(1) Zbraně a střelivo, které jsou určeny pro civilní potřebu, a jejich hlavní části mohou se uvádět do oběhu a užívat jen tehdy, jsou-li vyzkoušeny a ověřeny předepsanou zkušební značkou podle této vyhlášky.
(2) Účelem zkoušky je zajistit technickou spolehlivost a jakost zbraní, střeliva a jejich hlavních částí, a tím i bezpečnost při jejich užívání.
§ 2
Rozsah platnosti
(1) Za zbraně se podle této vyhlášky považují:
a) ruční palné zbraně, a to:
brokovnice,
kulovnice,
malorážky,
pušky kulobrokové,
flobertky,
pušky pro pokojovou střelbu,
pistole,
revolvery;
b) ruční plynové zbraně (vzduchovky, plynovky, větrovky) kromě vzduchovek, které mají hladký vývrt a střední počáteční rychlost střely menší než 100 m/sec.;
c) balistické zbraně určené k zjišťování balistických hodnot (tlaku, rozptylu, rychlosti) střeliva a sledování jeho funkce ve zbrani;
d) expanzní přístroje, u nichž je zdrojem energie střelný prach nebo nárazová slož, zejména: startovací pistole a jiné poplašné zbraně, avšak s výjimkou těch, jejichž ráže je menší než 7 mm, jateční a omračovací přístroje, vstřelovací přístroje, palné lisy, průbojníky apod.
(2) Střelivem se rozumějí: náboje a nábojky pro ruční palné zbraně a expanzní přístroje, střelivo pro ruční plynové zbraně.
(3) Hlavními částmi zbraní a střeliva podle této vyhlášky jsou hlavně, závěry, střely, nábojnice a zápalky.
§ 3
Československá zkušebna zbraní a střeliva pro civilní potřebu
(1) Působnost ve věcech zkoušení a ověřování zbraní a střeliva vykonává Československá zkušebna zbraní a střeliva pro civilní potřebu v Praze (dále jen „zkušebna“).
(2) Úkolem zkušebny je zejména
a) provádět zkoušky zbraní a střeliva;
b) vydávat osvědčení o výsledku zkoušek a posudky z oboru své působnosti;
c) ověřovat zbraně a střelivo předepsanými zkušebními značkami;
d) učinit trvale nezpůsobilými k užívání ty části zbraní, které při zkouškách nevyhověly a které nelze opravit;
e) pečovat o vývoj zkušebních metod, přístrojů a pomůcek a sestavovat metody měření z oboru své působnosti;
f) pořizovat pro studijní účely sbírku zbraní a střeliva a shromažďovat odbornou dokumentaci ve svém oboru.
§ 4
Zkušební značky
(1) Zkušební značka může být udělena pouze zbraním, střelivu a jejich hlavním částem, které vyhověly při zkoušce provedené zkušebnou.
(2) Zkušební značky jsou:
(3) Zkušebními značkami se ověřují:
 
značkou č. 1:
expanzní přístroje a samostatně dodávané hlavně a závěry k těmto zbraním;
značkou č. 2:
ruční plynové zbraně a střelivo pro tyto zbraně;
značkou č. 3:
polotovary hlavní brokovnic;