dnes je 3.12.2023

Input:

52/1963 Sb., Zákon o Státní plánovací komisi, platné do 28.4.1968

č. 52/1963 Zb.
[zrušené č. 53/1968 Zb.]
ZÁKON
ze dne 9. července 1963
o Státní plánovací komisi
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Státní plánovací komise je ústředním orgánem vlády pro souhrnné plánování rozvoje národního hospodářství.
§ 2
(1) Státní plánovací komise zabezpečuje pro vládu přípravu státních plánů rozvoje národního hospodářství zajišťujících nepřetržitý proporcionální rozvoj národního hospodářství na základě nejvyspělejší techniky a pečuje o stálé zdokonalování systému plánovitého řízení. K tomu účelu zejména
a) vypracovává a vládě předkládá návrhy dlouhodobých a ročních státních plánů rozvoje národního hospodářství včetně komplexních plánů rozvoje hospodářství řízeného národními výbory v jednotlivých krajích;
b) řídí podle pokynů vlády postup prací a sjednocuje činnost ústředních orgánů a krajských národních výborů při vypracování návrhu státního plánu rozvoje národního hospodářství;
c) v návrhu státního plánu rozvoje národního hospodářství řeší a zabezpečuje otázky efektivnosti celkového procesu rozšířené socialistické reprodukce, vytváření správných proporcí mezi odvětvími a oblastmi a komplexní zajištění státního plánu, uspokojování hmotných a kulturních potřeb obyvatelstva, jakož i posilování obranyschopnosti státu; vychází přitom z dlouhodobých technickoekonomických koncepcí meziodvětvového charakteru vypracovaných Státní komisí pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky;
d) řeší územní proporce v návrhu státního plánu rozvoje národního hospodářství, zajišťuje soulad rozvoje hospodářství řízeného ústředně a rozvoje hospodářství řízeného národními výbory a usměrňuje řešení zásadních otázek spojených s plněním úkolů státního plánu v jednotlivých odvětvích národního hospodářství a na území jednotlivých krajů;
e) vykonává plánovací činnost souvisící s rozvojem mezinárodních hospodářských vztahů a s koordinací plánů mezi socialistickými státy;
f) vypracovává metody plánovitého řízení rozvoje národního hospodářství, prověřuje jejich účinnost a pečuje o jejich neustálé zdokonalování;
g) prověřuje plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství a provádí soustavnou analýzu stavu rozvoje národního hospodářství a jeho perspektiv a systému plánovitého řízení;
h) vypracovává posudky k návrhům zásadní povahy týkajícím se rozvoje národního hospodářství, které vládě předkládají jiné orgány, jakož i z vlastní iniciativy materiály pro informaci vlády;
i) vykonává působnost podle zvláštních předpisů1) a plní úkoly, které jí k zajištění přípravy nebo provedení státního plánu rozvoje národního hospodářství uložila vláda.
(2) Státní plánovací komise plní své úkoly v těsné soudružské spolupráci s ostatními ústředními orgány a s krajskými národními výbory za široké aktivní účasti pracujících a jejich organizací, zejména Revolučního odborového hnutí; pečuje o dosažení jednoty při plánování národního hospodářství a dbá o důsledné uplatňování celostátních hledisek při posuzování hospodářských problémů. Krajským národním výborům pomáhá při vypracování návrhů plánů rozvoje jejich hospodářství a při řešení zásadních problémů