dnes je 8.12.2023

Input:

52/1964 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se provádí zákon o dráhách, platné do 31.12.1994

č. 52/1964 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva dopravy
ze dne 5. března 1964,
kterou se provádí zákon dráhách
Ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 28 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách:
§ 1
(k § 2 zákona)
(1) Dráhy celostátní jsou dráhy, které slouží všeobecným přepravním potřebám a tvoří souvislou železniční síť bez ohledu na jejich rozchod.
(2) Vlečky jsou dráhy, které slouží především potřebě určitého podniku (závodu) a jsou zaústěny do souvislé železniční sítě buď přímo nebo prostřednictvím jiné vlečky.
(3) Dráhy městské jsou dráhy, které slouží především přepravním potřebám obyvatel měst; jsou to tramvajové dráhy, trolejbusové dráhy a městské rychlodráhy.
(4) Dráhy zvláštního určení jsou dráhy, které slouží místním potřebám a zájmům a nejsou zaústěny do souvislé železniční sítě; jsou to zejména dráhy lesní, důlní, pionýrské a lanové.
(5) Pro styk drah, které slouží jen provozní potřebě uvnitř podniku (závodu) a nejsou zaústěny do jiných drah, dále pro styk drah přenosných s pozemními komunikacemi použije se předpisů o křížení drah s pozemními komunikacemi.
§ 2
(k § 5 zákona)
(1) Tarify, jejich změny a zrušení, nabývají účinnosti nejdříve dnem uveřejnění nebo registrace v Přepravním a tarifním věstníku. Změny, které znamenají zvýšení jízdného, přepravného nebo jiné ztížení pro cestující a přepravce, nabývají účinnosti nejdříve patnáctý den po uveřejnění; ministerstvo dopravy může v naléhavých případech tuto lhůtu zkrátit až na tři dny.
(2) O uveřejňování a registraci tarifů pro mezinárodní přepravu platí ustanovení mezinárodních smluv a dohod; není-li takových ustanovení, platí ustanovení odstavce 1.
§ 3
(k § 6 zákona)
(1) Drážní podnik je povinen vydat předpisy pro výkon služby.
(2) Pro dráhy zvláštního určení mohou být vydány místo pravidel technického provozu provozní řády; v takových případech se nevydávají předpisy pro výkon služby.
§ 4
(k § 7 zákona)
(1) Občané smějí v obvodu dráhy vstupovat jen na místa k tomu určená.
(2) Nádražní restaurace a ostatní provozy určené pro cestující musí zařídit svůj provoz podle potřeb cestujících a přizpůsobit jej provozu dráhy.
§ 5
(k § 10 zákona)
(1) Drážní podnik (vlečkař) je povinen zřídit vlečku v takovém rozsahu a udržovat ji v takovém stavu, který zajistí plynulý a rychlý oběh železničních vozů; je povinen přizpůsobovat stav vlečky rozsahu nároků na přepravu, technickému stavu dráhy celostátní (nápravový tlak, zabezpečovací zařízení, směrové poměry, druh trakce, průjezdný průřez aj.) i jeho změně.
(2) Vlečka přístavu zajišťuje plynulý přechod zásilek ze železniční dopravy na vodní dopravu a naopak; provozovatelé obou druhů dopravy vytvoří v přístavech podmínky pro sladění jejich činnosti tak, aby byl zajištěn plynulý přechod zásilek z jednoho druhu dopravy na druhý a aby byly účelně využity dopravní prostředky a zařízení obou druhů dopravy.
§ 6
(k § 12 zákona)
(1) Uživatelé objektů a zařízení v okolí dráhy, kteří zřizují světelné zdroje a barevné plochy nebo jich používají, musí učinit opatření, aby nemohlo dojít k záměně světla nebo barevného odstínu a drážními