dnes je 7.12.2023

Input:

53/1956 Sb., Vládní nařízení o zvýšení některých důchodů z důchodového zabezpečení, platné do 30.6.1964

č. 53/1956 Zb.
[zrušené č. 101/1964 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 16. října 1956
o zvýšení některých důchodů z důchodového zabezpečení.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 6 odst. 3 zákona č. 102/1951 Sb., o přebudování národního pojištění:
§ 1.
Účel nařízení.
Příznivé výsledky budovatelského úsilí pracujících umožňuj, aby v souladu se socialistickou zásadou neustálého zvyšování životní úrovně lidu byly zvýšeny některé důchody z důchodového zabezpečení.
Oddíl první.
Zvýšení důchodů z národního pojištění od 1. prosince 1956.
§ 2.
Zvýšení starobních a invalidních důchodů ze zaměstnaneckého pojištění.
(1) Starobní a invalidní důchody ze zaměstnaneckého pojištění, které nedosahují částky 350 Kčs měsíčně, se zvyšují o 10 %,nejméně však na částku 350 Kčs. měsíčně. Vznikl-li však nárok na starobní důchod po 31. prosince 1951 ze zaměstnaneckého pojištění, které netrvalo déle než 10 let, zvyšuje se důchod na 300 Kčs měsíčně, nedosahuje-li této částky; to platí též o invalidním důchodu, pokud nárok na tento důchod nevznikl pracovním úrazem (nemocí z povolání) nebo před dosažením 30. roku věku zaměstnance.
(2) Starobní a invalidní důchody, které byly přiznány horníkům a nedosahují částky 600 Kčs měsíčně, se zvyšují o 10 %, nejméně však na částku 600 Kčs měsíčně.
(3) Za horníky se pro účely tohoto nařízení považují osoby, kterým vznikl nárok na důchod
a) po 31. prosinci 1946 podle předpisů o hornickém pensijním pojištění nebo o důchodovém pojištění horníků;
b) před 1. lednem 1947, jestliže byly zaměstnány v hornictví alespoň 15 let nebo alespoň polovinu pojištěné doby nebo bezprostředně před vznikem nároku na důchod alespoň 5 let; podmínka doby zaměstnání se považuje za splněnou, vznikla-li invalidita horníka pracovním úrazem (nemocí z povolání) nebo před dosažením 30. roku věku.
§ 3.
Zvýšení vdovských důchodů.
(1) Důchody vdov (družek) po zaměstnancích nebo po poživatelích starobních nebo invalidních důchodů ze zaměstnaneckého pojištění, které nedosahují částky 280 Kčs měsíčně, se zvyšují o 10 %, nejméně však na částku 280 Kčs měsíčně.
(2) Důchody vdov (družek) po hornících (§ 2 odst. 3), které nedosahují částky 350 Kčs měsíčně, se zvyšují o 10 %, nejméně však na částku 350 Kčs měsíčně.
(3) Zvýšení důchodu podle odstavců 1 a 2 náleží jen vdově (družce), která je invalidní nebo pečuje alespoň o 1 dítě, na něž se poskytuje výchovné, nebo dosáhla věku 50 let anebo dosáhla věku 45 let a vychovala alespoň 2 děti.
§ 4.
Zvýšení starobních a invalidních důchodů přiznaných z jiného než zaměstnaneckého pojištění.
Starobní a invalidní důchody přiznané z jiného než zaměstnaneckého pojištění, které nedosahují částky 300 Kčs měsíčně, a jde-li o vdovské důchody (důchody družek), částky 280 Kčs měsíčně, mohou být zvýšeny v případech hodných zřetele na návrh odboru sociálního zabezpečení rady okresního národního výboru až na uvedené částky, jsou-li příjemci těchto důchodů nemajetní a trvale neschopni práce a nemají-li nikoho, kdo by byl povinen jim poskytovat výživu, zejména bydlí-li ve městě.
Oddíl druhý.
Zvýšení důchodů z národního pojištění od 1. ledna 1957.
§