dnes je 25.2.2024

Input:

53/1957 Sb., Zákon, kterým se mění zákon o Československé akademii věd

č. 53/1957 Zb.
[zrušené nepriamo č. 54/1963 Zb.]
ZÁKON
ze dne 31. října 1957,
kterým se mění zákon o Československé akademii věd.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon č. 52/1952 Sb., o Československé akademii věd, se mění a doplňuje takto:
1. § 2 zní:
㤠2.
(1) Akademie slouží veškerou svou činností rozvoji vědy a techniky a tím budování socialismu v naší vlasti a blahu jejího lidu.
(2) Hlavní úkoly Akademie jsou:
a) badatelská práce ve všech oborech, soustředěná na hlavní otázky;
b) řídící a vrcholná koordinační činnost v oblasti základního výzkumu a u vědeckých úkolů stěžejního hospodářského významu;
c) součinnost při převádění výsledků vědeckého bádání do praxe.
(3) Akademie je poradcem vlády ve všech zásadních vědeckých otázkách.“
2. § 3 zní:
㤠3.
(1) Svoje bádání zaměřuje Akademie tak, aby jeho výsledky měly nejvyšší vědeckou úroveň a tvořily základ pro další rozvoj vědy a techniky i pro vědeckou výchovu a popularisaci a přispívaly tak podstatně k plnění praktických úkolů spojených s budováním socialismu.
(2) Pro toto bádání Akademie zřizuje a řídí vlastní vědecká pracoviště a vypracovává krátkodobé i dlouhodobé (perspektivní) plány své badatelské činnosti.“
3. § 4 zní:
㤠4.
(1) Akademie má právo udělovat vědecké hodnosti kandidáta věd a doktora věd a čestnou vědeckou hodnost doktora věd; udělování se řídí zvláštními předpisy.
(2) Akademie pečuje o soustavnou výchovu a zvyšování kvalifikace svých pracovníků; jako jeden z prostředků této výchovy je v Akademii zřízena vědecká aspirantura.“
4. § 5 zní:
㤠5.
(1) K provádění své řídící a vrcholné koordinační činnosti (§ 2 odst. 2 písm. b)) Akademie ve spolupráci s ostatními akademiemi věd a příslušnými ústředními úřady zejména:
a) vypracovává návrhy dlouhodobého programu rozvoje československé vědy a předkládá je vládě;
b) sestavuje návrhy celostátních plánů stěžejních vědecko-výzkumných prací a předkládá je vládě ke schválení; kontroluje plnění těchto plánů;
c) pečuje o vysokou theoretickou úroveň všech vědních oborů;
d) přispívá k zajištění vysoké úrovně veškeré vědecké výchovy a k její koordinaci.
(2) Akademie je při uskutečňování své řídící a vrcholné koordinační činnosti oprávněna zejména:
a) vyžadovat od státních a jiných orgánů potřebné informace, upozorňovat na nedostatky a dávat podněty k nápravě, jakož i sledovat a podle potřeby prověřovat činnost vědeckých pracovišť, která nejsou začleněna do Akademie;
b) zřizovat pro jednotlivé vědní obory, jako poradní orgány Akademie, komise složené ze zástupců akademií věd, vysokých škol, ústředních úřadů, výroby, po případě i společenských organisací;
c) v dohodě s ministrem školství a kultury vydávat pokyny pro provádění soustavné výchovy a zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků ve vědeckých pracovištích.“
5. § 6 zní:
㤠6.
(1) Akademie je vrcholným představitelem československé vědy v mezinárodních vědeckých stycích.
(2) Akademie udržuje vědecké styky s akademiemi věd a vědeckými institucemi v zahraničí, především s akademiemi a institucemi Svazu sovětských socialistických republik a zemí lidové demokracie, sleduje vývoj veškeré