dnes je 21.4.2024

Input:

53/1959 Sb., Zákon o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon), platné do 31.12.2001

č. 53/1959 Zb.
[zrušené č. 183/2000 Z.z.]
ZÁKON
ze dne 9. července 1959
o jednotné soustavě knihoven
(knihovnický zákon)
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Úvodní ustanovení
Posláním knihoven, důležitého a účinného masového činitele socialistické výchovy, je přispívat k všestrannému vzdělání pracujících v duchu vědeckého světového názoru a pomáhat při zvyšování jejich politické, kulturní a odborné úrovně; zvláště pak přispívat k rozvoji vědy a techniky, k šíření jejich poznatků a poskytovat pomoc při řešení politických i hospodářských úkolů a při rozvíjení tvůrčí iniciativy lidu v boji za vítězství socialismu.
Jednotná soustava knihoven
§ 2
Úkoly uvedené v § 1 zajišťuje jednotná soustava knihoven, kterou tvoří knihovny zřizované a řízené ústředními úřady, národními výbory a jinými státními orgány, orgány společenských organizací sdružených v Národní frontě, jednotnými zemědělskými družstvy, hospodářskými a rozpočtovými organizacemi, vědeckými a kulturními institucemi (dále jen „úřady, organizace a instituce“), ať již jsou tyto knihovny organizačně samostatnými zařízeními (ústavy), nebo složkami jiných zařízení.
§ 3
(1) Knihovny účelně a v souladu se svými úkoly shromažďují potřebnou literaturu, cílevědomě ji šíří mezi obyvatelstvem a provádějí masovou práci s knihou mezi čtenáři. Poskytují čtenářům soustavnou a všestrannou pomoc při výběru a získávání literatury, aby každému občanu bylo umožněno vypůjčit si potřebnou knihu z kterékoli veřejně přístupné knihovny jednotné soustavy.
(2) Aby zlepšily a prohloubily služby čtenářům, knihovny jednotné soustavy
a) jsou povinny půjčit a obstarat na požádání jednotlivé knihy, časopisy a jiné sbírkové materiály nebo jejich soubory kterékoli jiné knihovně jednotné soustavy (meziknihovní výpůjční služba), pokud tomu nebrání zvláštní důvody,
b) kde se to jeví účelné, spolupracují popř. poskytují si vzájemně pomoc při doplňování knihovních sbírek při nákupu nebo výměně literatury, dále v oblasti informační a bibliografické činnosti, v otázkách metodických, při dovozu literatury ze zahraničí a při propagaci literatury,
c) mají přednostní právo při získávání knih, časopisů a jiných sbírkových materiálů.
(3) Pro zlepšení koordinace činnosti a jejich dalšího rozvoje jsou knihovny jednotné soustavy povinny přihlásit se do evidence u výkonného orgánu příslušného okresního národního výboru. Pokud jsou knihovny organizační složkou jiných zařízení (ústavů), přihlašují je do evidence tato zařízení (ústavy).
(4) Ustanovení odstavce 3 se nevztahuje na knihovny ozbrojených sil; tyto knihovny podléhají ohlašovací povinnosti u příslušných nadřízených orgánů.
(5) Podrobné předpisy k ustanovení odstavců 1 až 3 vydá ministerstvo školství a kultury v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány.
§ 4
Státní knihovna Československé republiky
(1) Ústřední knihovnou jednotné soustavy knihoven je Státní knihovna Československé republiky (dále jen „Státní knihovna“); plní zejména tyto úkoly:
a) trvale uchovává domácí literaturu i ostatní bohemika a slovenika,
b) bibliograficky zpracovává současnou i