dnes je 17.4.2024

Input:

54/1947 Sb., Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní a platební dohoda mezi republikou Československou a republikou Tureckou, podepsaná v Ankaře dne 5. prosince 1946

č. 54/1947 Zb.
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 31. ledna 1947,
kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní a platební dohoda mezi republikou Československou a republikou Tureckou, podepsaná v Ankaře dne 5. prosince 1946.
Se souhlasem presidenta republiky uvádí se podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, v prozatímní platnost s účinností ode dne 15. prosince 1946 připojená obchodní a platební dohoda mezi republikou Československou a republikou Tureckou, podepsaná v Ankaře dne 5. prosince 1946 spolu s připojenými verbálními notami a s dodatkem k modu vivendi mezi Československem a Tureckem ze dne 30. dubna 1936.
 
Dr. Zenkl v. r.
 
úřadující náměstek předsedy vlády.
Obchodní dohoda
mezi Československem a Tureckem.
(Překlad)
Vláda československá a vláda turecká, přejíce si rozvinout výměnu zboží a usnadniti platební styk mezi oběma státy, dohodly se na základě modu vivendi, jenž byl mezi Československem a Tureckem podepsán dne 30. dubna 1934 a jenž byl znovu uveden v účinnost obchodní a platební dohodou mezi oběma zeměmi z 22. června 1945, na těchto ustanoveních:
Článek 1.
Výměna zboží mezi Československem a Tureckem se bude díti podle všeobecných předpisů, platných v obou zemích pro dovoz a vývoz.
Článek 2.
Způsob úhrady plynoucí z transakcí schválených během platnosti této dohody příslušnými úřady obou států bude upraven podle ustanovení platební dohody, sjednané dnešního dne.
Článek 3.
Ode dne, kdy tato dohoda nabude účinnosti, zboží, zaslané jednou i druhou stranou musí býti opatřeno osvědčením o původu, podle připojeného vzoru, vystaveným příslušnými úřady vývozního státu.
U zásilek, jejichž hodnota nepřesahuje 100 tureckých liber nebo jim odpovídající hodnotu v jiné měně, se osvědčení o původu nevyžadují.
Článek 4.
Transakce, schválené příslušnými úřady obou států podle ustanovení dohody podepsané dne 7. června 1946 a k ní připojeného dopisem týkajících se dodávek československého těžkého průmyslu, budou likvidovány podle smluv sjednaných mezi dovozci a vývozci obou států.
Kompensační obchody soukromé, jakož i obchody ve volných devisách, započaté před tím než tato dohoda nabyla účinnosti, budou likvidovány podle všeobecných předpisů, platných v každém z obou států v době, kdy tyto obchody byly schváleny dotčenými příslušnými úřady.
Článek 5.
Transakce, schválené příslušnými úřady obou států v době účinnosti této dohody a nedokončené před tím, než účinnosti pozbude, budou likvidovány podle všeobecných předpisů, platných v každém z obou států v době, kdy transakce byly schváleny.
Článek 6.
Za účelem rozvíjení hospodářských styků mezi oběma státy a předkládání návrhů všeho druhu na jejich usnadnění bude zřízena smíšená komise, složená ze zástupců československých a tureckých, jež se sejde na žádost příslušných úřadů obou států.
Článek 7.
Tato dohoda nabude účinnosti dne 15. prosince 1946 a zůstane v platnosti do 1. dubna 1948.
Nebude-li vypovězena dva měsíce přede dnem, kdy pozbude platnosti, bude považována za mlčky