dnes je 22.6.2024

Input:

54/1948 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o národní mobilisaci pracovních sil

č. 54/1948 Zb.
ZÁKON
ze dne 20. března 1948,
kterým se mění a doplňují předpisy o národní mobilisaci pracovních sil.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Článek I.
V § 49 zákona ze dne 9. května 1947, č. 87 Sb., o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil, se škrtá nadpis „Osvobození od poplatků a dávek“, jeho dosavadní znění se označuje jako odstavec 1 a za tento odstavec 1 se připojují dva nové odstavce tohoto znění:
„(2) Podpory, které poskytují okresní úřady ochrany práce zaměstnancům podle ustanovení tohoto zákona, jsou osvobozeny od daní, poplatků a jiných veřejných dávek.
(3) Podpory, uvedené v předchozím odstavci, se nepovažují za pracovní výdělek (plat) rozhodný pro výpočet pojistného veřejnoprávního sociálního pojištění, jsou příjmem vyňatým z exekuce (§§ 4 a 12 zákona ze dne 5. března 1947, č. 48 Sb., o exekuci na platy) a jejich udělení nemá žádných jiných právních následků.“
Článek II.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 10. června 1947; provedou jej všichni členové vlády.
 
Dr. Beneš v.r.
Gottwald v.r.
Široký v.r.
Laušman v.r.
Zápotocký v.r.
Dr. Clementis v.r.
arm. gen. Svoboda v.r.
Dr. Ševčík v.r.
Dr. Gregor v.r.
Nosek v.r.
Dr. Dolanský v.r.
Dr. Nejedlý v.r.
Dr. Čepička v.r.
Kopecký v.r.
Fierlinger v.r.
Ďuriš v.r.
Krajčír v.r.
Petr v.r.
Dr. Ing. Šlechta v.r.
Dr. Neuman v.r.
Erban v.r.
Plojhar v.r.
Ing. Jankovcová v.r.
Dr. Šrobár v.r.