dnes je 7.12.2023

Input:

54/1956 Sb., Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců

č. 54/1956 Zb.
[zrušené č. 413/2002 Z.z.]
ZÁKON
ze dne 30. listopadu 1956
o nemocenském pojištění zaměstnanců
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Posláním nemocenského pojištění zaměstnanců je zajistit pracujícím a jejich rodinám spolu s ochranou zdraví zabezpečení pro případ nemoci a mateřství, jakož i rodinnými přídavky přispívat ke zdravému vývoji nové generace. Rozvoj našeho národního hospodářství a jeho úspěchy umožňují nově upravit náplň nemocenského pojištění zaměstnanců, zvyšování hmotné i kulturní úrovně pracujících.
ČÁST PRVNÍ
Osobní rozsah pojištění
Okruh pojištěných osob
§ 2
(1) Podle tohoto zákona jsou pojištěni, pokud jsou činní v Československé republice:
a) zaměstnanci,
b) domáčtí dělníci,
c) žáci učilišť státních pracovních záloh,
d) učňové, (dále jen „zaměstnanci“).
(2) Zaměstnancem ve smyslu tohoto zákona je také, kdo je činný pro socialistický sektor v poměru, který má obsah zaměstnaneckého pracovního poměru, avšak není takto označen nebo nemá všechny náležitosti předepsané pro vznik zaměstnaneckého pracovního poměru; předchozí ustanovení neplatí, jestliže taková osoba je z důvodu této činnosti pojištěna již podle jiných předpisů o nemocenském pojištění.
(3) Podle tohoto zákona jsou dále pojištěni:
a) studenti vysokých škol a vědečtí aspiranti;
b) spisovatelé, hudební skladatelé, výtvarní umělci, architekti, vědečtí badatelé, výkonní umělci a artisté, uznaní příslušnou vrcholnou organisací, pokud jde o činnost, kterou nevykonávají v zaměstnaneckém pracovním poměru;
c) jiní pracovníci, o kterých to stanoví Ústřední rada odborů a státní úřad sociálního zabezpečení společnou vyhláškou v úředním listě.
§ 3
(1) Vykonává-li zaměstnanec přechodně práci mimo území Československé republiky, nemá to vliv na jeho pojištění.
(2) Pojištění podle tohoto zákona jsou, i když pracují v cizině trvale, občané Československé republiky, kteří jsou
a) zaměstnanci československých zastupitelských úřadů, československých podniků zahraničního obchodu a podniků dopravních;
b) zaměstnanci jiných československých orgánů nebo organisací, o kterých to stanoví Ústřední rada odborů v dohodě se státním úřadem sociálního zabezpečení;
c) zaměstnanci osob uvedených pod písm. a) nebo b).
§ 4
Výkon několika činností
Kdo vykonává několik činností zakládajících pojištění podle tohoto zákona, je pojištěn z každé z nich.
§ 5
Vynětí z pojištění
Z pojištění podle tohoto zákona jsou vyňati:
a) příslušníci ozbrojených sborů z povolání;
b) cizí státní příslušníci, kteří jsou činni v Československé republice pro zaměstnavatele, kteří požívají diplomatických výsad a imunit;
c) zaměstnanci, kteří jsou činni v Československé republice pouze přechodně, a to pro zaměstnavatele, kteří nemají trvale v tuzemsku bydliště nebo závod;
d) pracovníci, kteří vykonávají pouze příležitostné zaměstnání.
§ 6
Příležitostné zaměstnání
(1) Za příležitostné se považuje nahodilé jednorázové zaměstnání, které podle ujednání nemá trvat a ani netrvalo déle než 6 pracovních dnů po sobě jdoucích.
(2) Za příležitostné se dále považuje zaměstnání, jehož obsahem je pouze pracovní činnost malého rozsahu, t.j.