dnes je 8.12.2023

Input:

54/1962 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou republikou a Republikou Ghana

č. 54/1962 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 26. května 1962
o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana
Dne 23. listopadu 1960 byla v Akkře podepsána Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana.
Vláda Československé socialistické republiky Dohodu schválila dne 1. března 1961. Schválení Dohody vládou Československé socialistické republiky bylo sděleno nótou ze dne 14. března 1962 vládě Republiky Ghana a její schválení vládou Republiky Ghana rovněž nótou ze dne 14. března 1962.
Podle svého článku 8 Dohoda nabyla platnosti dnem 14. března 1962.
Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana.
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Republiky Ghana (nadále v této Dohodě nazývané jako „smluvní strany“), přejíce si dále posílit přátelské vztahy a podporovat hospodářské styky mezi oběma zeměmi a usilujíce za tím účelem o rozvoj vzájemné vědecké a technické spolupráce,
takto se dohodly:
Článek 1
Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti vědy a techniky k vzájemnému prospěchu a za účelem co nejúčinnějšího využití nejnovějších vymožeností vědy a techniky pro hospodářský rozvoj obou zemí.
Článek 2
Spolupráce, jež má být uskutečňována podle článku 1 této Dohody, bude spočívat ve vědecké a technické pomoci, kterou si obě smluvní strany budou poskytovat zejména:
a) vzájemným vysíláním expertů a poradců v oboru vědy a techniky, a
b) usnadňováním odborného výcviku.
Článek 3
Rozsah a podmínky vědecké a technické spolupráce budou dojednány mezi oběma smluvními stranami vždy na určité časové období a budou pojaty do zvláštní dohody, která bude uzavřena pokud možno ne později než v říjnu každého roku pro následující rok.
Článek 4
Rozsah práce expertů a poradců, jejich odměny a ostatní pracovní podmínky budou v každém jednotlivém případě dohodnuty mezi příslušnými organizacemi smluvních stran zvláštními dohodami.
Každá ze smluvních stran poskytne na svém území příslušníkům druhé smluvní strany všechny výhody nutné k úspěšnému provádění jejich úkolů, které plní na základě této Dohody.
Článek 5
Všechny osoby vykonávající své povinnosti podle této Dohody na území druhé smluvní strany, se budou při své činnosti řídit podmínkami stanovenými pro plnění jejich úkolů a zdrží se jakéhokoliv zasahování do jiných záležitostí.
Článek 6
Každá ze smluvních stran se zavazuje, že na žádost druhé smluvní strany nebudou zvláštní informace získané při provádění této Dohody sděleny třetí straně bez souhlasu této druhé smluvní strany.
Článek 7
Tato Dohoda se nevztahuje na odborníky, techniky, úředníky a ostatní personál činný na území druhé smluvní strany na základě jednotlivých kontraktů o dodávkách zboží uzavřených nikoliv mezi smluvními stranami, nýbrž mezi fyzickými právnickými osobami obou zemí.
Článek 8
1. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem výměny nót o jejím schválení smluvními