dnes je 25.2.2024

Input:

54/1964 Sb., Vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů a Hlavního arbitra Československé socialistické republiky o výkupu nepotřebných spotřebitelských zásob hutních výrobků, platné do 31.12.1965

č. 54/1964 Zb.
[zrušené č. 122/1965 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra hutního průmyslu a rudných dolů a Hlavního arbitra Československé socialistické republiky
ze dne 4. března 1964
o výkupu nepotřebných spotřebitelských zásob hutních výrobků
V zájmu využití všech hutních výrobků pro potřeby národního hospodářství je nutné, aby i nepotřebné zásoby hutních výrobků u spotřebitelů byly plánovitě vraceny do oběhu. Za tím účelem stanoví ministr hutního průmyslu a rudných dolů a Hlavní arbitr Československé socialistické republiky v dohodě se Státní plánovací komisí a ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 190 odst. 1 a 2 písm. b) a § 192 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi:
ČÁST PRVNÍ
Všeobecná ustanovení
§ 1
Tato vyhláška se vztahuje na výkup a vracení do oběhu nepotřebných spotřebitelských zásob výrobků uvedených v příloze (dále jen hutní výrobky). U organizací vnitřního a zahraničního obchodu vztahuje se jen na zásoby hutních výrobků určené pro vlastní materiálně technické zásobování. Hutní odbytové základny pak vykupují výrobky jen od množství, které odpovídá nejmenším dodávkovým jednotkám (1 tyč ve výrobní délce, 1 výrobní svitek, 1 svazek, 1 tabule běžných rozměrů, 1 kus ve výrobní délce, 1 balení, 1 kartón).
§ 2
(1) Nepotřebné spotřebitelské zásoby hutních výrobků musí být nabídnuty k výkupu určeným organizacím, které jsou povinny je vykoupit, pokud jsou národohospodářsky použitelné.
(2) Za nepotřebné spotřebitelské zásoby hutních výrobků se považují podle této vyhlášky zásoby, které jejich držitel nemůže použít pro plnění plánovaných úkolů v běžném roce, popřípadě do konce prvního čtvrtletí příštího roku, za předpokladu, že zásoby by měly být skladovány déle než 6 měsíců.
§ 3
Výkup nepotřebných spotřebitelských zásob hutních výrobků organizace ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů dle přílohy. Jsou-li jako vykupující organizace uvedeny hutní odbytové základny, provádí výkup oblastně příslušná hutní odbytová základna podle sídla držitele nepotřebných spotřebitelských zásob (dále jen držitel zásob).
ČÁST DRUHÁ
Způsob provádění výkupu
§ 4
Držitelé zásob předkládají své nabídky k výkupu určeným organizacím dvojmo na předepsaných jednopoložkových ohláškách,1) a to ihned po zjištění nepotřebnosti zásoby. Ohláška, která jest současně návrhem hospodářské smlouvy, musí být držitelem zásob vyplněna tak, aby obsahovala zejména přesný a úplný popis výrobku nabízeného k výkupu podle jakostí, značek, druhů, profilů, rozměrů, délek, tloušťky a podobně, včetně údajů o jeho případném poškození či jiném znehodnocení. Dále je držitel zásob povinen v ohlášce prohlásit, že údaje v ní uvedené odpovídají skutečnosti.
§ 5
Vykupující organizace jsou povinny do 2 měsíců - je-li vykupující organizací hutní odbytová základna a výrobek nabízený k výkupu není obsažen v „Seznamu skladového sortimentu hutních výrobků v hutních odbytových základnách“, do 4 měsíců - po obdržení ohlášky uzavřít s držitelem zásob smlouvu na