dnes je 21.5.2024

Input:

55/1946 Sb., Vyhláška o umístění kolků na účtech a o placení poplatků z účtu paušálem

č. 55/1946 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 20. března 1946
o umístění kolků na účtech a o placení poplatků z účtů paušálem.
Podle § 2, odst. 6 a 7, odst. 3 zákona ze dne 19. února 1946, č. 32 Sb., o sjednocení a úpravě některých poplatkových předpisů (v dalším jen zákona), vyhlašuji, a to pro Slovensko v dohodě s pověřencem financí:
§ 1.
(1) Zapravuje-li se poplatek z účtů kolkovou známkou, jest ji při vydání účtu nalepiti na jeho první straně nebo na té straně, kde je účet číselně uzavřen. Nalepenou známku je nutno znehodnotiti.
(2) Předpisy o znehodnocování kolkových známek na účtech zůstávají v platnosti. Lze tedy znehodnocení provésti zejména tak, že se přes dolejší část kolkové známky napíše kterákoliv součást textu účtu (po případě též datum, adresa nebo podpis účtu) tak, aby souvisle přecházela s kolkové známky na papír, na němž je známka nalepena, nebo tím způsobem, že se kolková známka, nalepená mimo text účtu (na nepopsaném místě), přerazítkuje jmenným nebo firemním razítkem vydatele účtu, při čemž část otisku razítka přesahuje na papír účtu.
(3) Úředně vtištěnou kolkovou značku nutno umístiti vždy na první straně účtu. Jejího znehodnocení není třeba.
§ 2.
(1) Žádost za povolení platiti roční paušál 0,3 ‰ (tři desetiny promile) z docílené roční tržby na místo kolkování účtů (§ 7, odst. 3 zákona) je podati u okresního finančního ředitelství (poplatkového úřadu), v jehož obvodu je poplatníkův hlavní podnik, závod nebo provozovna. Žádost je kolku prostá.
(2) Úřad povolující placení účtových poplatků paušálem stanoví v povolovacím výměru den, od kterého tento způsob placení povoluje. Do tohoto dne je poplatník povinen zapravovati poplatky z účtů nalepováním kolkových známek nebo používáním účtových blanketů s úředně vtištěnou kolkovou značkou nebo, pokud mu bylo povoleno přímé placení poplatků z účtů [§ 28, písm. b) poplatkového zákona, na Slovensku § 58, písm. a) poplatkových pravidel], tímto způsobem.
§ 3.
(1) Paušální poplatek z účtů se odvádí bez úředního vyměření v pololetních zpětných lhůtách, a to vždy do 14 dnů po uplynutí každého kalendářního pololetí na šekový účet berního (poplatkového) úřadu, v jehož obvodu je poplatníkův hlavní podnik, závod nebo provozovna. Bylo-li placení paušálu povoleno během pololetí, odvede se paušální poplatek za příslušnou část tohoto pololetí (počínající dnem, od něhož bylo toto placení povoleno). Na rubu složenky vplatního lístku Poštovní spořitelny je vyznačiti účel platby slovy „Paušální poplatek z účtů“.
(2) Zároveň s platbou na paušální poplatek z účtů je poplatník povinen oznámiti bernímu (poplatkovému) úřadu, jemuž paušál platí, návěštím (složním listem):
a) celkovou tržbu dosaženou za uplynulé kalendářní pololetí (po případě za část tohoto pololetí, bylo-li placení paušálem povoleno během pololetí), t. j. součet celkové částky všech vydaných účtů z tržby za hotové, a
b) částku paušálu, vypočtenou z této tržby.
(3) Poplatný základ pro vypočtení paušálního poplatku z účtů se zaokrouhluje na nejbližších 1.000 Kčs dolů.
§ 4.
Poplatník, jemuž bylo povoleno placení poplatků z účtů paušálem, je povinen, počínajíc