dnes je 21.7.2024

Input:

55/1951 Sb., Vládní nařízení o rozšíření plochy orné půdy a zajištění půdy pro zemědělskou výrobu, platné do 23.7.1959

č. 55/1951 Zb.
[zrušené č. 48/1959 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 10. července 1951
o rozšíření plochy orné půdy a zajištění půdy pro zemědělskou výrobu.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 41 odst. 2 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1.
V zájmu zvýšení životní úrovně pracujících se zvyšovat zemědělská výroba, a proto je třeba pečovat o to, aby zemědělská půda, zejména orná, byla zachována svému účelu, a nadto aby plocha orné půdy byla plánovitě rozšiřována.
§ 2.
(1) Aby plocha orné půdy byla plánovitě rozšiřována, okresní národní výbor určí zemědělskou půdu, která má být přeměněna na ornou. Při určování takové půdy přihlíží okresní národní výbor k návrhům, které si předem vyžádá od místních národních výborů. Držitelé půdy, která byla určena k přeměně na ornou ve lhůtě, kterou jim okresní národní výbor stanoví.
(2) Okresní národní výbory učiní neprodleně opatření, aby orná neobdělávaná půda byla jako orná obdělávána.
(3) Při sdělávání plánu hospodářsko-technických úprav pozemků dbají krajské národní výbory toho, aby celková plocha orné půdy nebyla zmenšována, naopak aby byla podle možnosti rozšířena.
§ 3.
(1) Bez souhlasu okresního národního výboru nelze přeměnit
a) ornou půdu na půdu jinak obdělávanou anebo na půdu používanou k jiným než zemědělským účelům (např. ke zřízení staveb, hřišť, plováren, parků nebo cvičišť),
b) zemědělskou půdu, která není orná, kterou však lze jako ornou obdělávat, na půdu jinak obdělávanou než jako ornou, anebo na půdu používanou k jiným než zemědělským účelům,
c) zemědělskou půdu, kterou nelze obdělávat jako ornou, na půdu používanou k jiným než zemědělským účelům.
(2) Souhlasu podle odstavce 1 písm. a) není třeba k obnově luk a pastvin na pozemcích, které jsou z důvodů rekultivace dočasně obdělávány jako role; souhlasu není rovněž třeba k přeměně orné půdy na dočasné louky a pastviny v rámci travopolního postupu.
(3) Souhlas podle odstavce 1 se nevyžaduje, je-li již podle jiných předpisů třeba k přeměně povolení krajského národního výboru, který však v takovém případě postupuje též podle tohoto nařízení.
(4) Okresní národní výbor udělí souhlas podle odstavce 1 jen, vyžaduje-li to plnění hospodářského plánu, nebo výjimečně z jiných důležitých důvodů; přitom se řídí směrnicemi, které vydá ministerstvo zemědělství.
§ 4.
(1) Na orné půdě nelze zásadně mimo stavební obvod obce zřizovat stavby.
(2) Při pořizování územních a zastavovacích plánů nebo při určování stavebních obvodů je třeba dbát toho, aby stavby, hřiště, plovárny, parky apod. byly plánovány zejména na půdě jiné než orné. Při pořizování asanačních projektů a provádění asanace krajiny je třeba dbát toho, aby odstraňováním krajinných závad (např. sesouvání svahu, zbahnění půdy, poddolování) plocha orné půdy byla rozšiřována.
(3) Při sdělávání plánů ochranných lesních pásů (větrolamů), zalesňování plánů a plánů zakládání rybníků je třeba dbát toho, aby bylo použito především půdy jiné než orné anebo orné půdy skýtající neúměrně nízký výnos.
§ 5.