dnes je 2.12.2023

Input:

55/1956 Sb., Zákon o sociálním zabezpečení, platné do 30.6.1964

č. 55/1956 Zb.
[zrušené č. 101/1964 Zb.]
ZÁKON
ze dne 30. listopadu 1956
o sociálním zabezpečení.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
OBSAH ZÁKONA.
 
Část prvá.
Úvodní ustanovení
§§ 1 - 2
Část druhá.
Důchodové zabezpečení.
 
 
Díl I. Důchodové zabezpečení zaměstnanců.
 
 
Oddíl první. Základní ustanovení.
§§ 3 - 8
 
Oddíl druhý. Dávky.
§§ 9 - 33
 
Díl. II. Důchodové zabezpečení příslušníků ozbrojených sil, kteří nejsou účastni důchodového zaopatření podle zvláštních předpisů.
§§ 34 - 38
 
Díl III. Společná ustanovení o dávkách důchodového zabezpečení.
§§ 39 - 48
Část třetí.
Zabezpečení důchodců v nemoci.
§ 49
Část čtvrtá.
Sociální péče.
 
 
Všeobecné ustanovení.
§ 50
 
Díl I.
 
 
Péče o osoby se změněnou pracovní schopností.
§§ 51 - 60
 
Díl II. Ústavní zaopatření.
§§ 61 - 63
 
Díl III. Doplňková péče.
§ 64
 
Díl IV. Péče o rodinné příslušníky osob povolaných ke službě v branné moci
§ 65
 
Díl V. Prováděcí předpisy.
§ 66
Část pátá.
Organisace a řízení.
 
 
Díl I. Organisace.
§§ 67 - 70
 
Díl II. Řízení.
§§ 71 - 79
Část šestá.
Přechodná a závěrečná ustanovení.
 
 
Díl I. Přechodná ustanovení.
§§ 80 - 85
 
Díl II. Závěrečná ustanovení.
§§ 86 - 92
Příloha.
Seznam nemocí z povolání. k § 16 odst. 3.
 
ČÁST P R V Á .
ÚVODNÍ USTANOVENÍ.
§ 1.
Účel zákona.
Ústava 9. května zaručuje všem občanům právo na zaopatření ve stáří, při nezpůsobilosti k práci a při nemožnosti obživy. toto právo bylo občanům zajištěno národním pojištěním. Jeho součástí bylo též důchodové zabezpečení zaměstnanců. Rozvoj našeho národního hospodářství a jeho úspěchy umožňují přebudovat důchodové zabezpečení zaměstnanců a přičlenit k němu sociální péči o všechny občany, kteří ji potřebují. Účelem takto vytvořeného sociálního zabezpečení je přispět v souladu s rozvojem výrobních sil ještě více k zvýšení hmotné a kulturní úrovně pracujících a k výstavbě socialismu v našem státě. Dávky a služby sociálního zabezpečení poskytuje stát. Zaměstnanci neplatí na jejich úhradu zvláštní příspěvky.
§ 2.
Věcný obsah sociálního zabezpečení,
Sociální zabezpečení zahrnuje:
1. důchodové zabezpečení
a) zaměstnanců a
b) příslušníků ozbrojených sil, kteří nejsou účastni důchodového zaopatření podle zvláštních předpisů;
2. zabezpečení důchodců v nemoci;
3. sociální péči.
ČÁST DRUHÁ.
DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ.
Díl I.
Důchodové zabezpečení zaměstnanců.
Oddíl první.
Základní ustanovení.
§ 3.
Osobní rozsah.
(1) Na dávky důchodového zabezpečení podle tohoto dílu zákona mají nárok:
a) zaměstnanci,
b) domáčtí dělníci,
c) žáci učilišť státních pracovních záloh,
d) učňové,

pojištění podle předpisů o nemocenském pojištění zaměstnanců (dále jen „zaměstnanci“), jakož i pozůstalí po zaměstnancích.
(2) Zaměstnancem ve smyslu tohoto zákona je též, kdo je činný pro socialistický sektor v poměru, který má obsah zaměstnaneckého pracovního poměru, avšak není takto označen nebo nemá všechny náležitosti předepsané pro vznik zaměstnaneckého pracovního poměru; předchozí ustanovení však neplatí, jestliže taková osoba je z důvodu této činnosti pojištěna již podle jiných předpisů na dávky obdobné dávkám důchodového zabezpečení.
(3) Jako zaměstnanci mají nárok na