dnes je 8.12.2023

Input:

55/1957 Sb., Zákon o divadelní činnosti (divadelní zákon), platné do 30.6.1978

č. 55/1957 Zb.
[zrušené č. 36/1978 Zb.]
ZÁKON
ze dne 31. října 1957
o divadelní činnosti
(divadelní zákon).
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
§ 1
Poslání divadelnictví
Posláním československého divadelnictví je přispívat ke zvyšování kulturní úrovně a rozvoji umělecké tvořivosti lidu a k socialistické výchově občanů.
§ 2
Státní péče o divadelnictví
(1) O divadelnictví a jeho rozvoj pečuje stát. Opírá se přitom o dobrovolné společenské organisace pracujícího lidu.
(2) Stát řídí jednotně veškeré divadelnictví, ať jde o divadla, na nichž působí umělci z povolání, či o ochotnická představení, čítajíc v to i divadla loutková.
(3) Stát zřizuje a provozuje vlastní divadla (dále jen „státní divadla“) a povoluje zřizování jiných divadel (dále jen „nestátní divadla“).
(4) Stát napomáhá rozvoji původní divadelní tvorby, pečuje o vzdělání a výchovu divadelních umělců a zaměstnanců a pomáhá i jinak rozvoji divadelnictví.
ČÁST DRUHÁ
§ 3
Řízení divadelní činnosti
(1) Činnost státních divadel řídí výkonné orgány krajských, městských nebo místních národních výborů.
(2) Ministerstvo školství a kultury přímo řídí činnost státních divadel, jejichž oblast působení přesahuje území kraje nebo která mají význam celostátní.
(3) Na činnost nestátních divadel dohlíží výkonný orgán okresního národního výboru.
ČÁST TŘETÍ
Divadla
A. Státní divadla
§ 4
Zřizování a zrušování
Státní divadla zřizuje a zrušuje ministerstvo školství a kultury v dohodě se státním úřadem plánovacím a ministerstvem financí na návrh rady krajského národního výboru po vyjádření ústředního výboru odborového svazu a ústředního výboru Svazu československých divadelních umělců.
§ 5
Ředitel
(1) V čele státního divadla je ředitel, jmenovaný zpravidla z divadelních umělců, po případě z jiných divadelních odborníků.
(2) Ředitel odpovídá za provoz divadla po stránce umělecké i hospodářské.
(3) O jmenování ředitelů státních divadel platí zvláštní předpisy.
§ 6
Umělci a zaměstnanci
Divadelní umělce a ostatní zaměstnance přijímá po projednání se závodním výborem odborového svazu a propouští se souhlasem závodního výboru ředitel.
§ 7
Organisační řády
(1) Organisaci, provoz a zásady hospodaření státních divadel upravují organisační řády.
(2) Organisační řády jednotlivých státních divadel vydají orgány, které řídí činnost divadla, podle vzorového organisačního řádu, který vydá ministerstvo školství a kultury v dohodě se státním úřadem plánovacím, s ministerstvem financí a s ústředním výborem odborového svazu.
§ 8
Národní divadlo
(1) Národnímu divadlu pro jeho mimořádný význam kulturní, národní i politický, který od původu jako první mezi českými divadly mělo a který si i do budoucna trvale má zachovat, připadá ještě zvláštní úkol, aby bylo všem našim divadlům vzorem, a aby pamětlivo toho, že bylo vybudováno z nadšení nejširších vrstev národa, povždy sloužilo pracujícímu lidu z celého území státu.
(2) Organisaci, provoz a zásady hospodaření Národního divadla upraví ministerstvo školství a kultury v dohodě se státním úřadem plánovacím, s ministerstvem financí, a s ústředním