dnes je 8.12.2023

Input:

55/1963 Sb., Zákon o jednotné soustavě vědeckovýzkumných a vývojových pracovišť (vědeckovýzkumné a vývojové základně), platné do 28.4.1968

č. 55/1963 Zb.
[zrušené č. 53/1968 Zb.]
ZÁKON
ze dne 9. července 1963
o jednotné soustavě vědeckovýzkumných a vývojových pracovišť (vědeckovýzkumné a vývojové základně)
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Úvodní ustanovení
§ 1
Cílevědomý rozvoj vědy a techniky a nutnost dosáhnout plného souladu jeho zaměření se základními potřebami socialistické společnosti vyžadují maximální soustředění vynakládaných sil a prostředků. Je proto třeba, aby pracoviště zabezpečující rozvoj vědy a techniky tvořila jednotnou soustavu - vědeckovýzkumnou a vývojovou základnu.
Rozsah vědeckovýzkumné a vývojové základny
§ 2
Vědeckovýzkumnou a vývojovou základnu tvoří organizace a organizační útvary, jejichž převážnou pracovní náplní jsou úkoly tvůrčího charakteru, vyplývající z plánu rozvoje vědy a techniky, nebo úkoly, které k rozvoji vědy a techniky přispívají. Součástí vědeckovýzkumné a vývojové základny tedy jsou:
a) Československá akademie věd a Slovenská akademie věd,
b) vysoké školy nebo jejich fakulty v rozsahu, který stanoví ministr školství a kultury (§ 4),
c) výzkumné a vývojové ústavy a organizace řízené ministerstvy, ostatními ústředními orgány státní správy a národními výbory,
d) výzkumné a vývojové ústavy a organizace, které jsou součástí výrobních hospodářských jednotek,
e) výzkumné a vývojové útvary organizací, které jsou výrobními hospodářskými jednotkami nebo jejich součástí, jakož i jiné útvary, které převážně plní úkoly plánu rozvoje vědy a techniky,
f) ověřovací provozy, pokud je do základny zařadí Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky,
g) zkušební a kontrolní ústavy řízené ministerstvy a ostatními ústředními orgány státní správy,
h) ústavy vědeckotechnických a ekonomických informací řízené ministerstvy a ostatními ústředními orgány státní správy,
i) jiné organizace, popř. organizační útvary, které plní úkoly vědeckotechnického rozvoje a které do základny zařadí Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky.
Zřizování složek vědeckovýzkumné a vývojové základny
§ 3
Pracoviště Československé akademie věd a Slovenské akademie věd zřizuje Československá akademie věd v dohodě se Státní komisí pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky.
§ 4
(1) Rozsah, ve kterém vysoké školy nebo jejich fakulty vyvíjejí činnost jako složky vědeckovýzkumné a vývojové základny, stanoví ministr školství a kultury v dohodě se Státní komisí pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky a Československou akademií věd.
(2) Vědeckovýzkumná pracoviště vysokých škol zřizuje a jejich organizační formy stanoví ministr školství a kultury. Pokud tato pracoviště budou jmenovitě zahrnuta do vědeckovýzkumné a vývojové základny, zřizuje je ministr školství a kultury v dohodě se Státní komisí pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky a Československou akademií věd.
§ 5
Výzkumné a vývojové ústavy a organizace [§ 2 písm. c) a d)], zkušební a kontrolní ústavy [§ 2 písm. g)] a ústavy vědeckotechnických a ekonomických informací [§ 2 písm. h)] zřizují příslušní ministři, ostatní vedoucí ústředních