dnes je 21.4.2024

Input:

55/1965 Sb., Metodické pokyny Státní plánovací komise pro vypracování státního plánu rozvoje národního hospodářství

č. 55/1965 Zb.
METODICKÉ POKYNY
Státní plánovací komise
ze dne 10. června 1965
pro vypracování státního plánu rozvoje národního hospodářství
Státní plánovací komise stanoví podle § 391 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.:
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Tyto metodické pokyny upravují postup a metodiku vypracování státního plánu rozvoje národního hospodářství na léta 1966 až 1970 (dále jen „pětiletý plán“) a prováděcích plánů počínaje rokem 1966.
(2) Tyto metodické pokyny jsou závazné pro všechny ústřední orgány, krajské národní výbory a Národní výbor hl. města Prahy (dále jen krajské národní výbory), které se účastní prací na státním plánu rozvoje národního hospodářství, pokud není podrobnějšími ustanoveními závaznost vymezena jinak.
Pro nižší stupně řízení platí ustanovení těchto pokynů přiměřeně. Ústřední orgány, krajské národní výbory a odborová ředitelství je mohou účelně doplnit nebo upravit.
(3) Návrh plánu se vypracovává podle formulářů, vydaných Státní plánovací komisí.
(4) Přílohou metodických pokynů je seznam závazných úkolů a limitů návrhu státního plánu.
DÍL PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 2
(1) Státní plán rozvoje národního hospodářství jako základní nástroj řízení usměrňuje vývoj základních proporcí a strukturu národního hospodářství a vytváří předpoklady pro dynamickou rovnováhu národního hospodářství.
Spolu s vědomým využíváním socialistických zbožně peněžních vztahů vytváří plán podmínky pro co nejefektivnější rozvoj hospodářství, pro neustálý růst životní úrovně pracujících.
(2) Základem sestavování plánu je všestranná analýza výchozího stavu ekonomiky i analýza a vědecké studie vývojových tendencí. Metody plánování se musí postupně zaměřovat na široké využití matematických metod a výpočetní techniky.
Zdokonalování současných metod tvorby plánu předpokládá dovést bilanční metodu až do strukturálních a mezioborových bilancí a v rozborech efektivnosti používat ve stále větší míře optimalizačních výpočtů.
Článek 3
(1) Pětiletý plán se vypracovává v procesu soustavné spolupráce mezi ústředními orgány, krajskými národními výbory a hospodářskými organizacemi a je systematicky zpřesňován se zřetelem na významné odchylky skutečného ekonomického vývoje od předpokladů plánu, na nové skutečnosti ve výchozí základně a na základě nových poznatků vývojových perspektiv.
(2) Ministerstva, ústřední orgány, krajské národní výbory, oborová ředitelství, podniky a organizace sestavují návrhy pětiletých plánů metodou postupného přibližování k nejvhodnějšímu řešení. Při tvorbě plánu vycházejí ze základních proporcí obsažených ve směrnici vlády k vypracování pětiletého plánu. Konečný návrh pětiletého plánu je syntézou výchozí směrnice a návrhů plánů ústředních orgánů, krajských národních výborů a výrobních hospodářských jednotek, vypracovaných na základě podnikových plánů.
Článek 4
(1) Prováděcí plány konkretizují a zpřesňují úkoly pětiletého plánu podle podmínek vytvořených při jeho plnění. Prováděcí plán se vypracovává jako roční plán doplněný výhledem na další jeden rok popřípadě na dva roky.
(2) Roční plán s výhledem na další