dnes je 2.12.2023

Input:

55/1967 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb

č. 55/1967 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství a výživy
ze dne 22. května 1967
o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb
Ministerstvo zemědělství a výživy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem ČSSR stanoví podle § 268 odst. 2 a § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen „zákon“), podle § 15 odst. 1 zákona č. 51/1959 Sb., o výkupu zemědělských výrobků a podle § 34 odst. 2 vyhlášky č. 47/1967 Sb., o cenách:
ČÁST PRVNÍ
Oddíl první
Úvodní ustanovení
§ 1
Rozsah platnosti
(1) Tato vyhláška upravuje základní podmínky dodávky:
a) zemědělských výrobků zemědělskými organizacemi socialistickým organizacím (dále jen „odběratelé“);
b) osiv, sadby, sádí a kořenáčů chmele a školkařských výpěstků včetně podnoží, roubů, řízků, sazenic a ostatního materiálu pro výrobu výpěstků (dále jen „osivo a sadba“), plemenných, chovných a užitkových zvířat a násadových vajec;
c) obchodních hnojiv, krmiv, krmných směsí a chemických přípravků, pokud jsou odběrateli zemědělské organizace;
d) prací a výkonů, které poskytují zemědělským organizacím zemědělské nákupní a zásobovací podniky.
(2) Zemědělskými organizacemi podle této vyhlášky jsou všechny socialistické organizace, které dodávají zemědělské výrobky z vlastní zemědělské výroby nebo odebírají zemědělské potřeby pro vlastní zemědělskou výrobu nebo spotřebu.
(3) Touto vyhláškou se řídí přiměřeně i dodávky zemědělských výrobků od jednotlivé hospodařících rolníků, drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů hospodářských zvířat (dále jen „jednotlivě hospodařící rolníci“) socialistickým organizacím s odchylkami uvedenými v § 14.
(4) Touto vyhláškou se upravují též povinnosti dodavatelů a odběratelů při přepravě zemědělských výrobků a potřeb (část druhá, oddíl šestý).
§ 2
Uzavírání smluv
Zemědělské organizace uzavírají smlouvy o dodávce zemědělských výrobků nebo smlouvy o dodávce zemědělských potřeb, popřípadě prací a výkonů. Je-li odběratel zemědělských výrobků současně dodavatelem zemědělských potřeb (prací a výkonů), uzavírá se jediná smlouva o dodávce zemědělských výrobků a zemědělských potřeb. V této smlouvě se zpravidla dohodne také rozsah prací a výkonů.
§ 3
Povinnost uzavřít smlouvu
(1) Dodavatel i odběratel je povinen uzavřít smlouvu na výrobky nebo potřeby, na něž byla uzavřena smlouva o přípravě dodávek.
(2) Na včasnou žádost odběratele je dodavatel povinen uzavřít smlouvu na výrobky nebo potřeby, jejichž dodávka byla stanovena jako závazný úkol.
Oddíl druhý
Všeobecné podmínky dodávky zemědělských výrobků
Dodávky zemědělských organizací
§ 4
Ustanovení tohoto oddílu se vztahují na dodávky zemědělských výrobků, pokud u jednotlivých výrobků ve zvláštních podmínkách dodávky není stanoveno jinak.
§ 5
Smlouva o dodávce zemědělských výrobků
(1) Smlouvou o dodávce zemědělských výrobků se zavazuje zemědělská organizace dodat ve sjednaných lhůtách smluvené množství zemědělských výrobků v jakosti odpovídající technickým normám, popřípadě jakostním podmínkám uvedeným ve zvláštních podmínkách dodávky, nebyla-li výslovně ve smlouvě dohodnuta