dnes je 16.4.2024

Input:

55/1970 Sb., Vyhláška Federálního statistického úřadu o sčítání lidu, domů a bytů k 1. prosinci 1970

č. 55/1970 Zb.
[zrušené č. 165/1998 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Federálního statistického úřadu
ze dne 29. května 1970
o sčítání lidu, domů a bytů k 1. prosinci 1970
Federální statistický úřad stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 45 zákona č. 23/1963 Sb., o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 1/1967 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů, a zákona č. 170/1968 Sb., o některých opatřeních souvisejících s federativním uspořádáním státu:
§ 1
Ke dni 1. prosince 1970 se provede sčítání lidu, domů a bytů (dále jen „sčítání“); rozhodným okamžikem je půlnoc z 30 listopadu na 1. prosinec 1970.
§ 2
Sčítání se vztahuje:
1. na všechny
a) osoby, které mají v době sčítání trvalý pobyt na území Československé socialistické republiky nebo se na něm dočasně zdržují, s výjimkou cizích státních příslušníků požívajících diplomatických imunit a výsad a s výjimkou osob, na něž se sčítání nevztahuje podle mezinárodních konvencí;
b) československé státní občany - příslušníky čs. diplomatického personálu v cizině a členy jejich rodin, na československé státní občany - členy posádek československých námořních lodí a všechny ostatní československé státní občany, kteří budou v době sčítání služebně mimo území Československé socialistické republiky;
2. na všechny domy označené popisným číslem, popřípadě na další domy neoznačené popisným číslem, v nichž však někdo v rozhodný okamžik přenocoval;
3. na všechny byty, jež jsou v době sčítání používány k bydlení nebo jsou k bydlení určeny, jakož i na všechna jiná obydlí a přístřeší, v nichž v rozhodný okamžik někdo přenocoval.
§ 3
(1) Sčítání organizuje Federální statistický úřad v součinnosti s Českým statistickým úřadem a Slovenským statistickým úřadem; na území národních republik sčítání provádí Český statistický úřad a Slovenský statistický úřad za pomoci národních výborů a sčítacích komisařů a revizorů (dále jen „sčítací orgány“).
(2) Sčítání hromadně ubytovaných příslušníků čs. lidové armády (včetně vojenských újezdů), hromadně ubytovaných příslušníků ozbrojených bezpečnostních sborů a vojsk ministerstva vnitra provedou orgány ministerstva národní obrany a ministerstva vnitra; sčítání v objektech nápravných zařízení provedou orgány ministerstev spravedlnosti.
(3) Sčítání čs. státních občanů, kteří budou v době sčítání služebně mimo území Československé socialistické republiky, provedou ministerstva zahraničních věcí, zahraničního obchodu a národní obrany.
§ 4
Při sčítání se zjišťují tyto osobní údaje: jméno a příjmení, příbuzenský nebo jiný vztah k uživateli bytu, druh pobytu (trvalý nebo přechodný), u osob v místě bydlících a dočasně nepřítomných důvod dočasné nepřítomnosti, u osob přítomných pouze dočasně důvod přechodného pobytu a adresa trvalého pobytu, pohlaví, datum narození, rodné číslo,1) rodinný stav, datum uzavření manželství, pořadí manželství, rok ovdovění nebo rozvodu, státní příslušnost, národnost, mateřský jazyk, nejvyšší dokončený stupeň školního vzdělání a rok jeho ukončení (jen u středních a