dnes je 21.7.2024

Input:

56/1950 Sb., Zákon o provozu na veřejných silnicích, platné do 30.6.1953

č. 56/1950 Zb.
[zrušené č. 54/1953 Zb.]
ZÁKON
ze dne 18. května 1950
o provozu na veřejných silnicích.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl první.
Obecná ustanovení.
§ 1.
Péče o silniční provoz.
Bezpečný, plynulý a hospodárný provoz na veřejných silnicích slouží plánovanému rozvoji hospodářství a tím i zvýšení životní úrovně pracujícího lidu; stát proto upravuje a chrání silniční provoz a pečuje o to, aby veřejné silnice odpovídaly jeho potřebám.
§ 2.
Základní pravidlo o provozu na veřejných silnicích.
Každý smí užívat veřejných silnic k obvyklému silničnímu provozu; musí však dbát toho, aby nikoho neohrožoval ani nepoškozoval a neporušil pořádek na veřejných silnicích ani plynulost silničního provozu.
§ 3.
Řízení provozu na veřejných silnicích.
Každý je povinen řídit se pravidly vydanými pro silniční provoz a uposlechnout pokynů orgánů řídících tento provoz nebo na něj dozírajících.
§ 4.
Dopravní značky a zařízení.
(1) K bezpečnému a plynulému provozu na veřejných silnicích přispívají též dopravní značky a zařízení.
(2) Vlastníci a jiné osoby, které užívají nemovitostí při veřejných silnicích, jsou povinni bez úplaty dovolit na těchto nemovitostech umístění a udržování dopravních značek a zařízení a trpět i jiná omezení směřující k dosažení účelu těchto značek a zařízení.
§ 5.
Zvláštní užívání veřejných silnic.
(1) K užívání veřejných silnic k provozu nad obvyklou míru je třeba povolení. Rovněž je třeba povolení k pořádání podniků nebo umístění zařízení na veřejných silnicích a v jejich sousedství, jestliže by provozem těchto podniků nebo umístěním těchto zařízení mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu.
(2) Povolení podle tohoto zákona není třeba k zvláštnímu užívání veřejných silnic, které se zakládá na jiných předpisech nebo k němuž je již podle jiných předpisů třeba povolení. V každém případě musí však být dbáno toho, aby zvláštním užíváním nebyla ohrožována bezpečnost nebo plynulost silničního provozu více, než je nevyhnutelně nutné.
§ 6.
Výchova ke kázni v silničním provozu.
Kdo nedbá pravidel silničního provozu nebo kdo neuposlechne pokynů orgánů řídících silniční provoz nebo na něj dozírajících nebo kdo nedbá pokynů vyjádřených dopravními značkami a zařízeními, může býti - bez újmy trestních opatření - vychováván ke kázni povinným školením o pravidlech vydaných pro silniční provoz.
Oddíl druhý.
Silniční vozidla.
§ 7.
Konstrukce a vybavení vozidel.
Na veřejných silnicích se smí užívat jen vozidel, která jsou konstruována a vybavena tak, aby nemohla ohrožovat bezpečnost a plynulost silničního provozu a bezpečnost osob a majetku, ani rušit pořádek na veřejných silnicích, ani tyto silnice poškozovat.
§ 8.
Odpovědnost za řádný stav vozidla.
(1) Držitel vozidla užívaného na veřejných silnicích je povinen udržovat vozidlo v řádném stavu; není-li vozidlo v řádném stavu, nesmí jeho držitel dovolit, aby ho bylo užito k jízdě.
(2) Za jízdy je řidič povinen pečovat o to, aby vozidlo bylo v řádném stavu.
(3) Národní výbor je oprávněn přesvědčit se kdykoliv o stavu vozidla provedením technické prohlídky.
§ 9.
Omezení