dnes je 21.7.2024

Input:

56/1951 Sb., Nařízení o plaveckých knížkách, platné do 31.3.1964

č. 56/1951 Zb.
[zrušené č. 26/1964 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra dopravy
ze dne 4. července 1951
o plaveckých knížkách.
Ministr dopravy nařizuje podle § 2 odst. 2 zákona č. 152/1950 Sb., o úpravě a bezpečnosti provozu vnitrozemní plavby:
§ 1.
(1) Každý člen posádky plavidel tuzemských provozovatelů vodní dopravy, které určí ministerstvo dopravy, je povinen mít při plavbách do ciziny, po případě v cizině plaveckou knížku.
(2) Plavecká knížka slouží osobě, pro niž byla vydána, jako průkaz o nalodění (o vykonaných plavbách). Do jaké míry plavecká knížka nahrazuje československému občanu, po případě jeho manželce a dětem mladším 15 let, které jsou zapsány v plavecké knížce a konají s ním společné cesty (plavby), při plavbě do ciziny nebo v cizině cestovní pas, stanoví zvláštní předpisy.
§ 2.
(1) Plavecké knížky vydává krajský národní výbor, v jehož obvodu je sídlo provozovatele.
(2) Vzor plavecké knížky stanoví ministerstvo dopravy.
(3) Provozovatelé činí zápisy do plaveckých knížek podle směrnic ministerstva dopravy.
§ 3.
Plavecká knížka se vydává zásadně na dobu pěti let. Její platnost může být na žádost provozovatele prodloužena, nejvýše však na dobu dalších pěti let.
§ 4.
Jaké doklady je třeba připojit k žádosti o vydání plavecké knížky a k žádosti o prodloužení její platnosti, stanoví ministerstvo dopravy v dohodě s příslušnými ústředními úřady.
§ 5.
Stane-li se plavecká knížka k dalšímu používání nezpůsobilou nebo je-li ztracena, vydá krajský národní výbor na žádost provozovatele novou plaveckou knížku, a to po předložení dosavadní plavecké knížky, po případě úředního dokladu o její ztrátě.
§ 6.
Majitel plavecké knížky, jehož pracovní poměr, po případě zařazení na plavidle skončily, je povinen odevzdat plaveckou knížku provozovateli.
§ 7.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Zápotocký v.r.
Petr v.r.