dnes je 21.4.2024

Input:

56/1952 Sb., Zákon o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků, platné do 31.12.1959

č. 56/1952 Zb.
[zrušené č. 51/1959 Zb.]
ZÁKON
ze dne 30. října 1952
o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Zajištění zásobování pracujících potravinami, spravedlivé stanovení dodávkové povinnosti a zvyšování zemědělské výroby vyžaduje zavést nový způsob dodávek zemědělských výrobků.
§ 2.
Od 1. ledna 1953 se ukládá dodávková povinnost
1. státním statkům a ostatním zemědělským závodům státního socialistického sektoru (zemědělským závodům národních podniků, zemědělským závodům ve správě národních výborů, komunálním zemědělským závodům a pod.),
2. jednotným zemědělským družstvům a jejich členům,
3. jednotlivě hospodařícím rolníkům,
4. ostatním osobám, které jsou držiteli zemědělské půdy nebo chovají hospodářská zvířata.
§ 3.
(1) Výkup zemědělských výrobků plánuje, organisuje, řídí a kontroluje ministerstvo výkupu tak, aby bylo zajištěno dodání všech zemědělských výrobků v množství stanoveném státním plánem rozvoje národního hospodářství.
(2) Zemědělské výrobky vykupují národní podniky a družstva, jež určí ministerstvo výkupu.
§ 4.
(1) Za včasné splnění plánu výkupu zemědělských výrobků odpovídají ve svých obvodech plnomocníci ministerstva výkupu a národní výbory.
(2) Okresní plnomocníci ministerstva výkupu jsou odpovědni krajským plnomocníkům ministerstva výkupu a spolu s nimi ministerstvu výkupu; na Slovensku jsou okresní i krajští plnomocníci ministerstva výkupu odpovědni též plnomocníku ministerstva výkupu pro Slovensko.
(3) Za plnění úkolů národních výborů při výkupu zemědělských výrobků odpovídá předseda národního výboru předsedovi nadřízeného národního výboru a předseda krajského národního výboru předsedovi vlády.
§ 5.
Zdroji výkupu zemědělských výrobků jsou:
1. dodávky státních statků a ostatních zemědělských závodů státního socialistického sektoru,
2. povinné dodávky jednotných zemědělských družstev, jejich členů, jednotlivě hospodařících rolníků a ostatních osob podléhajících dodávkové povinnosti,
3. naturální odměny za práce, prováděné strojními a traktorovými stanicemi,
4. naturální odměny za zpracování zrnin (měřičné) a za odvoz zemědělských výrobků prováděný národními podniky ze zemědělského závodu do výkupního místa,
5. státní nákup.
§ 6.
Státní statky a ostatní zemědělské závody státního socialistického sektoru jsou povinny dodat státu všechny zemědělské výrobky v množství stanoveném státním plánem rozvoje národního hospodářství, jakož i všechny zemědělské výrobky vyrobené nad takto stanovené množství, které nepotřebují pro účely svého hospodářství nebo pro naturální plnění svým zaměstnancům. Ministerstvo výkupu může v odůvodněných případech povolit odchylnou úpravu použití zemědělských výrobků vyrobených nad množství stanovené státním plánem.
§ 7.
(1) Jednotná zemědělská družstva, jejich členové, jednotlivě hospodařící rolníci a ostatní osoby podléhající dodávkové povinnosti, plní svoji povinnost vůči státu povinnými dodávkami podle dodávkových norem nebo na základě dodávkových smluv. Dodávkové normy stanoví vláda nebo z jejího pověření ministerstvo