dnes je 3.12.2023

Input:

56/1962 Sb., Vyhláška ministra vnitra o Pomocné stráži veřejné bezpečnosti, platné do 29.8.1971

č. 56/1962 Zb.
[zrušené č. 76/1971 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 28. června 1962
o Pomocné stráži veřejné bezpečnosti
Ministr vnitra stanoví podle § 15 odst. 3 zákona č. 286/1948 Sb., o národní bezpečnosti, a podle § 4 vládního nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích:
§ 1
Pomocná stráž veřejné bezpečnosti je jednou z forem přímé účasti občanů na ochraně veřejného pořádku.
§ 2
(1) Do řad Pomocné stráže veřejné bezpečnosti jsou přijímáni dobrovolně se hlásící občané, starší 18 let, kteří požívají všeobecné vážnosti a důvěry a kteří jsou ostatním příkladem v práci, ve veřejné činnosti i v osobním životě. Členové Pomocné stráže veřejné bezpečnosti vykonávají své povinnosti vyplývající z jejich funkce mimo pracovní dobu; jejich funkce je funkcí čestnou.
(2) Členy Pomocné stráže veřejné bezpečnosti ustanovuje na doporučení státních, hospodářských a společenských orgánů nebo organizací oddělení Veřejné bezpečnosti, které ustanoveným členům vydá průkaz člena Pomocné stráže veřejné bezpečnosti.
§ 3
Při výkonu své funkce jsou členové Pomocné stráže veřejné bezpečnosti zevně označeni žlutou páskou 105 mm širokou, na které je modrou barvou vytištěn nápis „PS-VB“; písmena jsou 35 mm vysoká a 20 mm široká. Páska se nosí na levém záloktí.
§ 4
(1) Členové Pomocné stráže veřejné bezpečnosti pomáhají při zajišťování ochrany veřejného pořádku; zejména působí iniciativně k tomu, aby nedocházelo k porušování veřejného pořádku a aby byly včas odstraňovány příčiny, které k jeho porušování vedou.
(2) Členové Pomocné stráže veřejné bezpečnosti jsou povinni při výkonu své funkce přísně zachovávat zákony a jiné právní předpisy. Při jednání musí vystupovat rozvážně a zdvořile. Vůči těm, kteří porušují veřejný pořádek, působí především výchovně.
§ 5
Členové Pomocné stráže veřejné bezpečnosti, jsou-li zevně označeni, jsou při výkonu své funkce oprávnění
a) na místě napomenout občana, který porušil veřejný pořádek a nestačí-li domluva, zjistit jeho totožnost a podat o tom oznámení orgánům Veřejné bezpečnosti;
b) zastavovat vozidla a vyžadovat příslušné doklady předepsané pro řízení a provoz vozidla a doklady k nákladu včetně potvrzení o zaplacení pojistného za pojištění zákonné odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla; při zjištěném dopravním přestupku napomenout řidiče a nestačí-li domluva, podat o tom oznámení orgánům Veřejné bezpečnosti;
c) zakázat jízdu řidiči, jehož schopnost k řízení je snížena vlivem alkoholu;
d) zadržet osobu, která byla přistižena při trestném činu, je-li toho třeba ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazu, jsou však povinni odevzdat zadrženého ihned prokurátorovi anebo vyšetřovacímu nebo bezpečnostnímu orgánu; zadrženého příslušníka ozbrojených sil mohou též odevzdat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li zadrženého takto odevzdat, je třeba některému z uvedených orgánů zadržení aspoň ihned oznámit (§ 76 odst. 2 tr. ř.).
§ 6
Každý je povinen uposlechnout pokynů a výzev členů Pomocné stráže veřejné bezpečnosti, které vydají při plnění své funkce. Na požádání občanů se