dnes je 9.12.2023

Input:

56/1963 Sb., Zákon o národních umělcích, platné do 14.10.1990

č. 56/1963 Zb.
[zrušené č. 404/1990 Zb.]
ZÁKON
ze dne 9. července 1963
o národních umělcích
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
President republiky může prohlásit československého občana, jehož umělecké působení svou zvlášť vynikající úrovní a svým mimořádným významem trvale obohatilo národní kulturu, v uznání této jeho činnosti za národního umělce. Může se tak stát též in memoriam po umělcově smrti.
§ 2
Národní umělec obdrží o udělení čestného titulu „národní umělec“ listinu opatřenou státní pečetí a podepsanou presidentem republiky.
§ 3
O způsobu propůjčování, ztrátě a odnímání čestného titulu „národní umělec“ platí obecné předpisy.1) Ztráta a odnětí čestného titulu má za následek ztrátu práv s ním spojených nebo na jeho podkladě získaných.
§ 4
Doživotní čestné důchody a zaopatřovací platy příslušející nebo udělené vládou podle dřívějších předpisů národním umělcům nebo pozůstalým po nich považují se za osobní důchody podle předpisů o sociálním zabezpečení.
§ 5
Zákon č. 130/1948 Sb., o národních umělcích, ve znění zákona č. 79/1953 Sb., se zrušuje.
§ 6
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Novotný v. r.
Fierlinger v. r.
Široký v. r.
 

Poznámky pod čiarou
1Zákon č. 62/1962 Sb., o propůjčování vyznamenání.