dnes je 2.12.2023

Input:

56/1969 Sb., Zákon o jednacím řádu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky, platné do 31.3.1989

č. 56/1969 Zb.
[zrušené č. 31/1989 Zb.]
ZÁKON
ze dne 3. června 1969
o jednacím řádu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST I
§ 1
Úvodní ustanovení
(1) Jednací řád Federálního shromáždění upravuje zásady jednání a organizaci Federálního shromáždění, vzájemné styky obou sněmoven, jakož i styky s vládou Československé socialistické republiky a navenek.
(2) Každá sněmovna upraví vlastním usnesením své vnitřní poměry (čl. 46 ústavního zákona o československé federaci - dále jen „ústavní zákon“) a podrobnější pravidla svého jednání.
ČÁST II
Ustavující schůze
§ 2
(1) Poslanci Federálního shromáždění se sejdou po svém zvolení na ustavující schůzi sněmovny, do níž byli zvoleni.
(2) Ustavující schůzi každé sněmovny svolá dosavadní předsednictvo Federálního shromáždění nejpozději do čtyř týdnů ode dne voleb a navrhne předmět jejího jednání. Současně pověří některého svého člena řízením ustavující schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů.
§ 3
(1) Než bude zvolen předseda sněmovny, řídí ustavující schůzi pověřený člen dosavadního předsednictva Federálního shromáždění.
(2) Předseda přijme slib poslanců (čl. 48 ústavního zákona) a dá provést volbu volební komise pro zjišťování výsledků hlasování a volbu mandátového a imunitního výboru.
§ 4
(1) Po ověření platnosti volby poslanců na základě návrhu mandátového a imunitního výboru sněmovna stanoví počet členů svého předsednictva (čl. 54 ústavního zákona) a zvolí předsedu sněmovny.
(2) Nato se nově zvolený předseda sněmovny ujme řízení schůze. Dá provést volbu dalších členů předsednictva sněmovny, předsedů a ostatních členů výboru, jakož i ověřovatelů sněmovny.
§ 5
Sněmovny zvolí členy předsednictva Federálního shromáždění (čl. 56 ústavního zákona).
§ 6
Předseda nebo pověřený člen dosavadního předsednictva Federálního shromáždění podá sněmovnám zprávu o činnosti předsednictva Federálního shromáždění za dobu od skončení posledního zasedání Federálního shromáždění (čl. 58 ústavního zákona).
§ 7
(1) Po provedení volby členů předsednictva Federálního shromáždění svolá předseda nebo pověřený člen dosavadního předsednictva Federálního shromáždění společnou schůzi obou sněmoven k volbě předsedy a místopředsedů Federálního shromáždění (čl. 34 ústavního zákona).
(2) Společnou schůzi obou sněmoven řídí předseda nebo pověřený člen dosavadního předsednictva Federálního shromáždění.
(3) Každá sněmovna zvolí komisi pro volbu předsedy a místopředsedů Federálního shromáždění.
(4) Předsedu, prvního místopředsedu a další místopředsedy Federálního shromáždění volí obě sněmovny z členů předsednictva Federálního shromáždění čl. 56 odst. 5 ústavního zákona).
(5) Poslanci každé sněmovny hlasují odděleně.
ČÁST III
Jednání ve schůzích sněmoven Federálního shromáždění
§ 8
Schůze sněmovny svolává předseda sněmovny na základě usnesení předsednictva sněmovny, popřípadě na základě usnesení sněmovny. Požádá-li o to alespoň třetina poslanců sněmovny, svolá předseda schůzi sněmovny nejpozději do 30 dnů.
§ 9