dnes je 20.7.2024

Input:

57/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o platu a o činovním a representačním přídavku členů vlády, platné do 30.6.1960

č. 57/1945 Zb.
[zrušené č. 110/1960 Zb.]
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 22. srpna 1945
o platu a o činovním a representačním přídavku členů vlády.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
Plat předsedy vlády činí 120.000 K, plat náměstků předsedy vlády 100.000 K a plat ostatních členů vlády 80.000 K ročně.
§ 2.
Vedle platu mají členové vlády činovní přídavek 80.000 K ročně.
§ 3.
(1) Předseda vlády má representační přídavek 140.000 K, náměstkové předsedy vlády, ministři zahraničních věcí, zahraničního obchodu a informací 120.000 K a ostatní členové vlády 100.000 K ročně.
(2) Zastupuje-li státní tajemník v ministerstvu zahraničních věcí ministra zahraničních věcí nebo státní tajemník v ministerstvu zahraničního obchodu ministra zahraničního obchodu po dobu delší jednoho měsíce, zvyšuje se jejich representační přídavek po dobu zastupování na částku odpovídající ročnímu representačnímu přídavku 120.000 K.
§ 4.
(1) Výplata služebního, odpočivných (zaopatřovacích) nebo funkčních příjmů z veřejnoprávního služebního poměru nebo z veřejné funkce se členům vlády po dobu výkonu vládní funkce zastavuje.
(2) Jinak nesmí členství ve vládě působiti členu vlády jakékoliv újmy pro jeho služební (zaměstnanecké) a platové poměry.
§ 5.
(1) Plat a činovní a representační přídavek předsedy a ostatních členů vlády se vyplácí v měsíčních, předem splatných částkách.
(2) Nárok na výplatu a činovního a representačního přídavku vzniká dnem, kdy člen vlády byl jmenován, a zaniká - s výhradou ustanovení odstavce 3 - koncem měsíce, v němž z vlády vystoupil.
(3) Členové vlády mají nárok na plat a činovní a representační přídavek ještě po tři měsíce po svém vystoupení z vlády; končí-li se členství úmrtím člena vlády, přísluší tento nárok jeho pozůstalosti.
§ 6.
President republiky stanoví na návrh vlády bývalému členu vlády čestný státní plat ode dne, kdy jeho požitky z členství ve vládě přestanou.
§ 7.
(1) Tento dekret nabývá účinnosti dnem 4. dubna 1945; zároveň pozbývá platnosti zákon ze dne 20. prosince 1918, č. 94 Sb., o platech ministrů, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících.
(2) Dekret provedou všichni členové vlády.
 
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
David v. r.,
Kopecký v. r.
Gottwald v. r.
Laušman v. r.
Široký v. r.
Ďuriš v. r.
dr. Šrámek v. r.
Dr. Pietor v. r.
Ursíny v. r.
gen. Hasal v. r.
Masaryk v. r.
Hála v. r.
gen. Svoboda v. r.
Dr. Šoltész v. r.
Dr. Ripka v. r.
Dr. Procházka v. r.
Nosek v. r.
Majer v. r.
Dr, Šrobár v. r.
Dr. Clementis v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
gen. Dr. Ferjenčík v. r.
Dr. Stránský v. r.
Lichner v. r.