dnes je 16.4.2024

Input:

57/1963 Sb., Zákon o advokacii, platné do 31.12.1975

č. 57/1963 Zb.
[zrušené č. 133/1975 Zb.]
ZÁKON
ze dne 9. července 1963
o advokacii
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Úkoly advokacie
§ 1
(1) Československá advokacie poskytuje podle právního řádku socialistické republiky a v souladu se socialistickým právním vědomím právní pomoc občanům, orgánům a organizacím.
(2) Advokacie napomáhá plnému uplatňování socialistické zákonnosti v životě společnosti a přispívá k tomu, aby se předcházelo porušování právních předpisů. Její činnost je také jednou ze záruk důsledného uskutečňování ústavního práva obviněného na obhajobu.
§ 2
Advokacie pomáhá veškerou svou činností při výchově občanů k zachovávání zákonů a jiných právních předpisů, k ochraně socialistického vlastnictví, k dodržování pracovní kázně, k úctě k právům, cti a vážnosti spoluobčanů, k čestnému plnění všech povinností vůči státu a společnosti a k dodržování pravidel socialistického soužití.
§ 3
(1) Advokáti poskytují právní pomoc a hájí práva a zákonem chráněné zájmy občanů, orgánů a organizací zejména tím, že jim udílejí právní porady, sepisují podání a jiné listiny a že je zastupují při právních úkonech a v řízení před soudy a jinými orgány.
(2) Advokáti jsou povinni využívat při uplatňování práv a zákonem chráněných zájmů občanů, orgánů a organizací, kteří je požádali o právní pomoc, všech zákonem připuštěných prostředků a způsobů poskytování právní pomoci.
(3) Advokáti využívají svých znalostí a zkušeností k politické a výchovné činnosti mezi občany a tím přispívají k prohlubování socialistického právního vědomí pracujících.
§ 4
(1) Za právní pomoc se poskytuje odměna, která náleží Krajskému sdružení advokátů (§ 5); sazby těchto odměn stanoví ministr spravedlnosti.
(2) Právní pomoc se poskytne za úhradu sníženou nebo bezplatně, jestliže je to odůvodněno osobními a majetkovými poměry občana nebo jsou-li pro to jiné důvody zvláštního zřetele hodné.
(3) Každý si může zvolit advokáta. Poskytování právní pomoci může advokát odmítnout jen ze závažných důvodů; zastupování odmítne zejména
a) zúčastní-li se projednávání věci zastupovaného pracovník anebo funkcionář, s nímž je advokát v příbuzenských vztazích,
b) poskytl-li v dané věci právní pomoc občanu, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy občana, který jej žádá o zastupování,
c) žádá-li se po něm, aby zastupoval zájmy zřejmě neoprávněné.
(4) Advokát je oprávněn poskytovat právní pomoc na celém území republiky.
Organizace advokacie Krajská sdružení advokátů
§ 5
Advokáti se sdružují v Krajských sdruženích advokátů (dále jen „Sdružení“); v Praze se sdružují v Městském sdružení advokátů.
§ 6
(1) Nejvyšším orgánem Sdružení je členská schůze advokátů, která zejména
a) projednává zásadní otázky řízení advokacie v kraji,
b) schvaluje plán pracovních úkolů a rozpočet Sdružení,
c) schvaluje zprávu o činnosti výboru,
d) volí na čtyřleté funkční období a odvolává výbor Sdružení.
(2) Členská schůze je způsobilá se usnášet, je-li přítomna dvoutřetinová většina všech advokátů z kraje. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných advokátů.
§ 7
(1) Výbor Sdružení je výkonným orgánem členské