dnes je 21.4.2024

Input:

57/1967 Sb., Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti, kterou se provádí vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví, platné do 31.12.1988

č. 57/1967 Zb.
[zrušené č. 206/1988 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti
ze dne 1.června 1967,
kterou se provádí vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví
Ministerstva zdravotnictví a spravedlnosti stanoví podle § 1 odst. 3 a § 14 vládního nařízení č. 56/1967 Sb., o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví (dále jen „nařízení“), a podle § 195 trestního zákona:
Oddíl 1
§ 1
Seznamy jedů a omamných látek
Seznamy zvláště nebezpečných jedů, ostatních jedů a omamných látek tvoří přílohy č. 1 až 3 této vyhlášky.Jedy a omamné látky uvedené v těchto seznamech se považují za jedy a omamné prostředky ve smyslu § 187 a 188 trestního zákona.
Oddíl 2
§ 2
Posouzení jedů a omamných látek
(1) Žádost o posouzení látky nebo přípravku, pokud jde o jedy, musí být doložena:
a) technickou normou látky (přípravku), popřípadě jejím návrhem, nebo jiným obdobným dokladem obsahujícím údaje o jejích technických vlastnostech a hlavních účelech použití,
b) druh a způsob zamýšlené činnosti,
c) výsledky toxikologického zkoumání umožňujícími posouzení látky (přípravku) nebo literárními doklady o takových výsledcích, popřípadě o zkušenostech s účinky na člověka získaných při používání látky (přípravku); tyto údaje se nemusí připojit u látek uvedených v seznamech jedů podle § 1, jsou-li součástí přípravku, o jehož posouzení se žádá.
(2) U dovážených látek (přípravků) lze doklady uvedené v odstavci 1 nahradit obdobnými zahraničními doklady umožňujícími posouzení a dokladem zahraničních úřadů o zdravotní nezávadnosti nebo stupni zdravotní škodlivosti látky (přípravku).Nelze-li u dováženého přípravku zjistit přesné chemické složení, musí se alespoň uvést obsah látek uvedených v seznamech zvláště nebezpečných jedů nebo ostatních jedů, popřípadě připojit prohlášení o tom, že dovážený přípravek tyto látky neobsahuje.
(3) Žádost o posouzení látky nebo přípravku, pokud jde o omamné látky, musí být doložena doklady a údaji stanovenými ministerstvem zdravotnictví pro posuzování léčiv před jejich uvedením do oběhu.
§ 3
Povolení k zacházení se zvláště nebezpečnými jedy a omamnými látkami
(1) V žádosti o povolení k zacházení se zvláště nebezpečnými jedy je organizace povinna uvést:
a) druhy zvláště nebezpečných jedů, s nimiž chce zacházet,
b) druh a způsob zamýšlené činnosti,
c) kde a v jakém nejvyšším množství budou zvláště nebezpečné jedy skladovány,
d) opatření, kterými bude zajištěn ochrana lidí,
e) opatření na ochranu okolí (způsoby zneškodnění exhalací a odpadních vod, způsoby likvidace pevných odpadů nebo zbytků), popřípadě také opatření na ochranu zdravotní nezávadnosti poživatin a předmětů běžného užívání,
f) prohlášení o tom, že osoby odpovědné za vedení práce se zvláště nebezpečnými jedy, za jejich skladování a za evidenci mají předepsanou odbornou způsobilost,
g) prohlášení o tom, že organizace provedla opatření k zabezpečení zvláště nebezpečných jedů před odcizením a zneužitím.
(2) V žádosti o povolení k zacházení s omamnými látkami je organizace povinna uvést:
a) přesné označení