dnes je 9.12.2023

Input:

57/1968 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé spolkové republiky o výměně obchodních zastoupení

č. 57/1968 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 28. března 1968
o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé spolkové republiky o výměně obchodních zastoupení
Dne 3. srpna 1967 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé spolkové republiky o výměně obchodních zastoupení.
Podle svého článku 18 vstoupila Dohoda v platnost dnem 15. února 1968.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé spolkové republiky o výměně obchodních zastoupení
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Německé spolkové republiky
vedeny přáním rozšířit a položit na pevný základ hospodářské styky mezi oběma zeměmi, aby zlepšily své vzájemné vztahy,
dohodly se takto:
Článek 1
Obě vlády zřídí obchodní zastoupení, která budou nazvána „Obchodní zastoupení Československé socialistické republiky v Německé spolkové republice“ a „Obchodní zastoupení Německé spolkové republiky v Československé socialistické republice“.
Sídlem obchodního zastoupení Československé socialistické republiky bude Frankfurt nad Mohanem, sídlem obchodního zastoupení Německé spolkové republiky bude Praha.
Článek 2
Posláním obchodních zastoupení je podporovat a rozvíjet hospodářské vztahy mezi oběma zeměmi v souhrnném smyslu, především prováděním uzavřené obchodní dohody.
Článek 3
Vedoucí obchodních zastoupení používají úředního označení „vedoucí obchodního zastoupení“. Vedoucí obchodního zastoupení může mít nejvýše 5 zástupců.
Vedoucí obchodního zastoupení oznámí za účelem potvrzení příslušnému ministerstvu přijímajícího státu nástup své úřední činnosti.
Článek 4
Celkový počet zaměstnanců obchodního zastoupení nepřekročí bez souhlasu vlády přijímajícího státu 30 osob.
Článek 5
Vláda přijímajícího státu umožní a zaručí obchodnímu zastoupení při plnění jeho úředních úkolů volný styk a umožní k obchodnímu zastoupení volný přístup.
Článek 6
Vedoucí a ostatní pracovníci obchodního zastoupení Československé socialistické republiky se obracejí ve všech úředních záležitostech na ministerstvo zahraničních věcí Německé spolkové republiky nebo na místa, která jim toto označí za příslušná.
Vedoucí a ostatní pracovníci obchodního zastoupení Německé spolkové republiky se obracejí ve všech úředních záležitostech na ministerstvo zahraničního obchodu Československé socialistické republiky nebo na místa, která jim toto označí za příslušná.
Článek 7
Vedoucí i ostatní pracovníci obchodního zastoupení jsou povinni dbát zákonů a ostatních právních předpisů přijímajícího státu.
Článek 8
Archivy a ostatní místnosti obchodních zastoupení, které jsou nutné k plnění úředních úkolů, požívají nedotknutelnosti. Úřední korespondence obchodních zastoupení včetně úředních telegramů, dálnopisů a písemného styku je chráněna před jakýmkoliv zásahem.
Článek 9
Obchodní zastoupení jsou oprávněna vést nerušenou úřední korespondenci a ve styku s vysílajícím státem používat šifrovaných