dnes je 25.7.2024

Input:

58/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o platovém přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům

č. 58/1945 Zb.
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 20. srpna 1945
o platovém přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům.
K návrhu vlády ustanovují:
§ 1.
(1) Státním zaměstnancům přísluší počínaje od 1. srpna 1945 platový přídavek, jeho výměra se stanoví:
při ročním služném roční částkou
 
(platu mu odpovídajícím)
K
do 20.000 K
6.000
přes 20.000 K do 30.000 K
4.800
přes 30.000 K do 40.000 K
3.600
přes 40.000 K do 50.000 K
2.400.
(2) Služným ve smyslu předcházejícího odstavce se rozumí u soudců a úředníků uvedených v § 53 platového zákona č. 103/1926 Sb., jakož u osob učitelských základní a funkční služné.
(3) Zaměstnanec nesmí na služném (platu mu odpovídajícím) a platovém přídavku podle tohoto nařízení dostati méně než zaměstnanec s nejblíže nižším služným (platem mu odpovídajícím), pro něž je stanoven nejblíže vyšší platový přídavek. Tohoto platí obdobně i v případech, ve kterých služné (plat mu odpovídající) převyšuje 50.000 K.
(4) Neplně zaměstnaní, jejichž pracovní doba nepřevyšuje 10 hodin týdně, jakož i neplně zaměstnaní učitelé se zmenšeným počtem vyučovaných hodin obdrží poměrnou část platového přídavku (odstavec 1) podle poměru jejich pracovní doby k pracovní době plně zaměstnaných v částkách, které určí ministr financí v dohodě se zúčastněnými ministry.
§ 2.
Platový přídavek podle § 1 jest splatný měsíčně zároveň se služným (platem mu odpovídajícím) a není součástí pensijní základny. Vyměřuje se z něho pojistné podle zákona č. 221/1925 Sb. ve znění předpisů jej měnících a doplňujících.
§ 3.
(1) Státním zaměstnanci ve smyslu tohoto dekretu se rozumějí zaměstnanci státu, státních nebo státem spravovaných ústavů, podniků, fondů a zařízení, jejichž platové poměry jsou upraveny platovými zákony nebo předpisy na jejich základě vydanými, s výjimkou vojenských gážistů z povolání a déle sloužících, pro něž budou vydány zvláštní předpisy.
(2) Ustanovení tohoto dekretu platí také
a) pro učitelé, jichž se týká učitelský zákon č. 104/1926 Sb.,
b) pro profesory diecésních učilišť theologických (§ 211 zákona č. 103/1926 Sb.).
(3) Ustanovení tohoto dekretu platí obdobně na zaměstnance zemí, okresů a obcí, jichž platy jsou upraveny podle obdoby platů zaměstnanců státních.
§ 4.
Tento dekret nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1945 a platí v zemích českých; provedou jej všichni členové vlády.
 
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
David v. r.,
Kopecký v. r.
Gottwald v. r.
Laušman v. r.
Široký v. r.
Ďuriš v. r.
dr. Šrámek v. r.
Dr. Pietor v. r.
Ursíny v. r.
gen. Hasal v. r.
Masaryk v. r.
Hála v. r.
gen. Svoboda v. r.
Dr. Šoltész v. r.
Dr. Ripka v. r.
Dr. Procházka v. r.
Nosek v. r.
Majer v. r.
Dr, Šrobár v. r.
Dr. Clementis v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
gen.Dr. Ferjenčík v. r.
Dr. Stránský v. r.
Lichner v. r.