dnes je 22.6.2024

Input:

58/1950 Sb., Zákon o vysokých školách, platné do 9.5.1990

č. 58/1950 Zb.
[zrušené č. 163/1990 Zb.]
ZÁKON
ze dne 18. května 1950
o vysokých školách.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně.
ČÁST I.
Úvodní ustanovení.
§ 1.
Lidově demokratická republika v úsilí o neustálé zlepšování životních podmínek a kulturní úrovně našeho lidu a v úsilí o rozvoj vědy a umění pro budování socialismu v naší vlasti zřizuje vysoké školy a pečuje o ně. Zajišťuje tím nejschopnějším synům a dcerám pracujícího lidu přístup k nejvyšším stupňům vzdělání se zřetelem k potřebám a prospěchu celku.
§ 2.
Úkolem vysokých škol, jako škol nejvyššího stupně, je vychovávat odborně i politicky vysoce kvalifikované pracovníky, věrné lidově demokratické republice a oddané myšlence socialismu, tvořivě vědecky a umělecky pracovat a spolupracovat na šíření vědy a umění mezi lidem.
§ 3.
Vláda nařízením zřizuje, zrušuje, slučuje a dělí vysoké školy, stanoví jejich fakulty, určuje a mění sídla a názvy vysokých škol a fakult v souhlase s plánovanými potřebami hospodářské a kulturní výstavby státu.
ČÁST II.
Organisace a správa vysokých škol.
§ 4.
Vrchní správa vysokých škol a dozor na ně přísluší ministru školství, věd a umění.
Státní výbor pro vysoké školy.
§ 5.
(1) Zřizuje se Státní výbor pro vysoké školy (dále jen „Státní výbor“) jako poradní, iniciativní a koordinační sbor ministra školství, věd a umění pro studijní, organisační, personální a hospodářské záležitosti vysokých škol.
(2) Státní výbor se vyjadřuje v zásadních věcech a při důležitých opatřeních na vysokých školách a pečuje o vědeckou a uměleckou úroveň vysokých škol.
§ 6.
(1) Státní výbor se skládá z předsedy, tří místopředsedů, generálního tajemníka, jeho náměstka a dalších nejvýše 24 členů. Dvě třetiny členů Státního výboru jsou z vysokoškolských učitelů. Členy Státního výboru jmenuje ministr školství, věd a umění,
(2) Členové Státního výboru ze Slovenska tvoří odbočku Státního výboru pro vysoké školy na Slovensku (dále jen „odbočka“). Odbočka vykonává působnost Státního výboru ve věcech vysokých škol na Slovensku, pokud vyžadují k zajištění plného rozvoje hmotných i duchovních sil slovenského národa zvláštní úpravy.
(3) Státní výbor má dvě sekce: sekci pro vysoké školy vědeckého směru a sekci pro vysoké školy uměleckého směru. Při jmenování jednotlivých členů Státního výboru ministr školství, věd a umění určí, do které sekce člen náleží.
(4) Předsednictvo Státního výboru tvoří: předseda, místopředsedové, generální tajemník a jeho náměstek a další čtyři členové, jež volí po dvou každá z obou sekcí Státního výboru z řad svých členů.
(5) Státní výbor může zřizovati odborné komise, do nichž povolává vědecké nebo umělecké pracovníky a studenty vysokých škol a podle potřeby jiné odborníky.
(6) Funkční období Státního výboru jest tříleté.
(7) Organisační a jednací řád Státního výboru vydá a jeho působnost blíže upraví ministr školství, věd a umění nařízením.
Organisace vysokých škol.
§ 7.
(1) V čele vysoké školy je rektor a rada vysoké školy.
(2) Vysoká škola se zpravidla dělí na fakulty. V čele fakulty je děkan a fakultní rada.
(3) Zásady organisace vysokých škol, které se na fakulty nedělí, stanoví