dnes je 29.2.2024

Input:

58/1953 Sb., Vládní nařízení o vládním výboru pro geologii a Ústředním ústavu geologickém, platné do 31.3.1958

č. 58/1953 Zb.
[zrušené č. 11/1958 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 3. června 1953
o vládním výboru pro geologii a Ústředním ústavu geologickém.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1.
Aby bylo zajištěno jednotné plánování, koordinace řízení a jednotná kontrola geologické práce na celém státním území, zřizuje se vládní výbor pro geologii (dále jen „výbor“).
§ 2.
Úkolem výboru je:
a) vytyčovat s hlediska zajištění hlavních rozvojových perspektiv národního hospodářství úkoly geologických výzkumných a průzkumných prací prováděných k zabezpečení jednotlivých odvětví průmyslu prokázanými zásobami nerostných surovin;
b) koordinovat plán všech geologických výzkumných a průzkumných prací;
c) vydávat závazné směrnice, normy a pokyny pro provádění geologických výzkumných a průzkumných prací;
d) odborně kontrolovat geologické výzkumné a průzkumné práce, prováděné Ústředním ústavem geologickým a ministerstvy;
e) klasifikovat zásoby ložisek nerostných surovin a schvalovat výpočty zásob těchto ložisek, a to prostřednictvím komise pro klasifikaci zásob ložisek nerostných surovin, jejíž členy jmenuje vláda;
f) shromažďovat, posuzovat a evidovat výsledky geologických výzkumných a průzkumných prací, předložené komisi pro klasifikaci zásob ložisek nerostných surovin;
g) pečovat o zajištění potřebných geologických kádrů a spolupůsobit při jejich rozmisťování;
h) plnit ve svém oboru jiné úkoly, které mu uloží vláda.
§ 3.
Předsedu výboru, jeho zástupce a ostatní členy výboru jmenuje a odvolává vláda.
§ 4.
Výkonným aparátem výboru je jeho sekretariát, který se personálně a organisačně začleňuje do úřadu předsednictva vlády.
§ 5.
(1) Z dosavadního geologického ústavu Československé akademie věd se zřizuje Ústřední ústav geologický (dále jen „ústav“). Sídlem ústavu je Praha. Pobočky tohoto ústavu zřizuje podle potřeby vláda.
(2) Ústav je podřízen předsedovi vlády.
§ 6.
Úkolem ústavu je:
a) provádět základní geologický výzkum, systematické geologické mapování a geologické výzkumné a průzkumné práce, zaměřené na vyhledávání nových ložisek nerostných surovin,
b) vydávat geologické mapy a odborné geologické publikace.
§ 7.
V čele ústavu je ředitel. Ředitele ústavu a jeho náměstka jmenuje a odvolává vláda.
§ 8.
Podrobnosti o organisaci a působnosti ústavu stanoví statut, který vydá ústav se souhlasem vlády.
§ 9.
Zaměstnanci dosavadního geologického ústavu Československé akademie věd a jeho poboček se stávají zaměstnanci Ústředního ústavu geologického.
§ 10.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1953; provedou je předseda vlády, ministr-předseda státního úřadu plánovacího a ministři paliv, hutního průmyslu a rudných dolů a stavebních hmot.
 
Zápotocký v. r.
Široký v. r.
Dr. Kyselý v. r.
Pokorný v. r.
Ing. Púčik v. r.
Reitmajer v. r.