dnes je 9.12.2023

Input:

58/1963 Sb., Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se vydávají prozatímní pravidla pro projednávání a rozhodování hospodářských sporů rozhodci, platné do 31.12.1984

č. 58/1963 Zb.
[zrušené č. 116/1984 Zb.]
VYHLÁŠKA
hlavního arbitra Československé socialistické republiky
ze dne 8. července 1963,
kterou se vydávají prozatímní pravidla pro projednávání a rozhodování hospodářských sporů rozhodci
Hlavní arbitr Československé socialistické republiky stanoví podle § 32 zákona č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži:
Oddíl 1
Úvodní ustanovení
§ 1
Ke zvýšení účasti pracujících na řízení národního hospodářství a k vytvoření předpokladů pro lepší plnění plánovaných úkolů socialistickými organizacemi mohou být jednotlivé hospodářské spory projednávány a rozhodovány rozhodcem, kterého si zúčastněné organizace pro určitý spor zvolí.
§ 2
Rozhodcem může být každý občan, který má potřebné odborné znalosti pro rozhodnutí konkrétního sporu a svými vlastnostmi poskytuje záruku, že bude svou funkci plnit v souladu s celospolečenskými zájmy. Funkce zvoleného rozhodce je čestná.
§ 3
(1) Rozhodce může být zvolen k projednání a rozhodnutí kteréhokoli hospodářského sporu, patřícího do pravomoci orgánů hospodářské arbitráže, a to bez ohledu na podřízenost a sídlo zúčastněných organizací.
(2) Rozhodce volí zúčastněné organizace především pro rozhodnutí takového odborně náročného sporu, při jehož řešení se mohou uplatnit speciální znalosti a zkušenosti rozhodce s cílem objasnit podstatu a příčiny tohoto sporu a zabránit jeho opakování.
(3) Rozhodce pro určitý spor zvolí zúčastněné organizace zpravidla z řad vedoucích pracovníků socialistických organizací nebo hospodářských orgánů (ředitelů podniků, vedoucích hospodářských pracovníků organizací a institucí, vedoucích inženýrsko-technických pracovníků, pracovníků vědeckých a výzkumných ústavů a pracovišť).
§ 4
(1) Při projednávání a rozhodování hospodářského sporu je rozhodce povinen řídit se právními předpisy a zásadami hospodářské politiky Československé socialistické republiky. Rozhodce není vázán návrhy zúčastněných organizací; je povinen vést organizace k tomu, aby své podnikové a místní zájmy podřizovaly zájmům celé společnosti.
(2) Rozhodce projednává spor spolu se zástupci zúčastněných organizací a vede je k dohodě.
Oddíl 2
Postup při volbě rozhodce a podání žádosti
§ 5
(1) Spor může být předložen rozhodci na základě dohody všech zúčastněných organizací a souhlasí-li navržený rozhodce s převzetím této funkce. K volbě rozhodce lze přistoupit teprve tehdy, nevedlo-li předchozí jednání mezi zúčastněnými organizacemi k odstranění sporu.
(2) Organizace, která obdržela návrh na projednání sporu rozhodcem, je povinna do 10 dnů oznámit, zda s tímto návrhem souhlasí, popřípadě sdělit svůj vlastní návrh na osobu rozhodce nebo na způsob odstranění sporu.
(3) Dohodou o rozhodnutí sporu zvoleným rozhodcem jsou zúčastněné organizace vázány.
§ 6
(1) Žadatel je povinen bez zbytečného odkladu po zvolení rozhodce uplatnit své požadavky v písemné žádosti, kterou předá nebo zašle rozhodci a všem zúčastněným organizacím; v žádosti uvede své požadavky a všechny důležité okolnosti, které je odůvodňují, a