dnes je 16.4.2024

Input:

58/1966 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o kulturní a vědecké spolupráci, platné do 12.7.1972

č. 58/1966 Zb.
[zrušené č. 70/1972 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 3. května 1966
o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o kulturní a vědecké spolupráci
Dne 23. dubna 1966 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o kulturní a vědecké spolupráci.
Dohoda na základě svého článku 22 vstoupila v platnost dnem podpisu, tj. dnem 23. dubna 1966.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o kulturní a vědecké spolupráci
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Svazu sovětských socialistických republik
v souladu se zásadami Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik z 12. prosince 1943, ve zněná Protokolu ze dne 27. listopadu 1963 a v úsilí o další prohloubení a upevnění bratrských vztahů mezi československým a sovětským lidem, založených na zásadách socialistického internacionalismu,
řídíce se základními zájmy výstavby socialismu a komunismu v obou státech a upevnění ideové jednoty v duchu zásad marxismu-leninismu a přesvědčeny, že kulturní a vědecké styky slouží těmto zájmům a mají důležitou úlohu ve vzájemném obohacování národních kultur,
vycházejíce z dosažených výsledků dlouholetých kulturních a vědeckých styků obou zemí a opírajíce se o zkušenosti získané při plnění Dohody o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 1. června 1956,
vyjadřujíce přání i nadále věnovat stálou pozornost všestrannému rozvoji kulturní a vědecké spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik,
rozhodly se uzavřít tuto Dohodu o kulturní a vědecké spolupráci a za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:
vláda Československé socialistické republiky
Jiřího Hájka,
ministra školství a kultury,
vláda Svazu sovětských socialistických republik
Sergeje Kalistroviče Romanovského,
předsedu Výboru pro kulturní styky se zahraničím při Radě ministrů Svazu
sovětských socialistických republik,

kteří po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v dobrém pořádku a náležité formě, dohodli se takto:
Článek 1
Smluvní strany budou všestranně napomáhat dalšímu rozvoji vzájemné spolupráce a výměně zkušeností v oblasti školství, vědy, umění a literatury, filmu, tisku, rozhlasu, televize, jakož i v oblasti zdravotnictví, tělesné výchovy a sportu.
Článek 2
Každá ze smluvních stran bude soustavně seznamovat pracující lid své země se socialistickou a komunistickou výstavbou v druhé zemi, politickým, hospodářským a kulturním životem jejích národů, jakož i s prováděním a výsledky spolupráce mezi oběma zeměmi. Příslušné orgány obou smluvních stran zajistí náležitou účinnost informační činnosti.
Článek 3
Smluvní strany budou