dnes je 16.4.2024

Input:

58/1967 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci, platné do 3.5.1992

č. 58/1967 Zb.
[zrušené č. 416/1992 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 20. května 1967
o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci
Dne 1. března 1967 byla ve Varšavě podepsána Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci.
Se Smlouvou vyslovilo Národní shromáždění souhlas a president republiky ji ratifikovat. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 12. května 1967.
Podle svého článku 11 vstoupila Smlouva v platnost dnem 12. května 1967.
České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
SMLOUVA
mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci
Československá socialistická republika a Polská lidová republika,
vedeny trvalou snahou rozvíjet a upevňovat tradiční vztahy přátelství, spolupráce a vzájemné pomoci mezi oběma státy,
přesvědčeny, že další rozvoj těchto vztahů odpovídá životním zájmům národů obou států a přispívá k upevnění celého socialistického společenství,
zdůrazňujíce vůli důsledně uplatňovat politiku mírového soužití států s různým společenským zřízením a pokračovat v úsilí o upevnění míru,
pamětlivy toho, že oba státy se staly obětmi agrese ze strany nacistického Německa,
konstatujíce, že zatímco Německá demokratická republika uskutečnila zásady Postupimské dohody, provádí důslednou mírovou politiku a účinně napomáhá zajištění bezpečnosti v Evropě, síly západoněmeckého militarismu a revanšismu ohrožují mír,
usilujíce o zajištění míru a bezpečnosti v Evropě na základě závazků vyplývajících z Varšavské smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci ze dne 14. května 1955,
vedeny cíli a zásadami Charty Spojených národů,
potvrzujíce věrnost cílů, a zásadám, vyjádřeným ve Smlouvě o přátelství a vzájemné pomoci, uzavřené mezi Československou republikou a republikou Polskou dne 10. března 1947, a konstatujíce, že tato smlouva sehrála významnou úlohu v rozvoji přátelských vztahů mezi oběma státy,
berouce v úvahu úspěšné výsledky československo-polské spolupráce v uplynulém dvacetiletí, jakož i změny, k nimž došlo ve světě,
rozhodly se uzavřít tuto smlouvu a za tímto účelem dohodly se takto:
Článek 1
Vysoké smluvní strany budou v souladu se zásadami socialistického internacionalismu upevňovat trvalé a nerozborné přátelství, rozvíjet všestrannou spolupráci a navzájem si pomáhat na základě zásad rovnoprávnosti, respektování svrchovanosti a nevměšování do vnitřních věcí druhé strany.
Článek 2
Vysoké smluvní strany budou na základě přátelské spolupráce a vzájemných výhod rozvíjet a upevňovat hospodářské a vědeckotechnické styky a v souladu se zásadami mezinárodní socialistické dělby práce uskutečňovat koordinaci národohospodářských plánů a kooperaci ve výrobě a tím zajišťovat další rozvoj a vzájemné sbližování národního hospodářství obou států.
Článek 3
Vysoké smluvní strany budou rozvíjet a