dnes je 3.12.2023

Input:

58/1970 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky

č. 58/1970 Zb.
[zrušené č. 640/2002 Z.z.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 26. března 1970
o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky
Dne 18. července 1966 byla v Damašku podepsána Dohoda o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky.
Podle svého článku 15 vstoupila Dohoda v platnost dnem 3. února 1969.
Český překlad Dohody se vyhlašuje současné.
 
Ministr:
v z. Ing. Kurka v. r.
 
DOHODA
o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Syrské arabské republiky, přejíce si učinit opatření ke zřízení pravidelných leteckých obchodních služeb mezi svými zeměmi a přes tyto země, dohodly se takto:
Článek 1
Smluvní strany si vzájemně poskytují práva stanovená v této Dohodě a její Příloze za účelem zavedení a provozování pravidelných mezinárodních leteckých služeb na stanovených tratích. Tyto služby mohou být zahájeny ihned nebo později podle přání smluvní strany, které se tato práva poskytují.
Článek 2
1. Každá smluvní strana má právo určit písemným oznámením druhé smluvní straně jeden nebo více leteckých podniků k provozování dohodnutých služeb na stanovených tratích.
2. Jakmile jedna smluvní strana byla vyrozuměna o určení leteckého podniku druhou smluvní stranou, udělí s výhradou odstavce 3 tohoto článku s nejmenším možným odkladem příslušné provozní oprávnění.
3. Letecký úřad jedné smluvní strany může požadovat, aby letecký podnik určený druhou smluvní stranou prokázal, že je způsobilý k plnění podmínek stanovených v zákonech a předpisech, které obvykle platí při provozování mezinárodních leteckých služeb.
Článek 3
1. Zákony a předpisy, které na území jedné smluvní strany upravují vstup, pobyt a výstup letadel užívaných k mezinárodním letům nebo které se vztahují na lety těchto letadel nad tímto územím, budou se vztahovat na letadla určeného leteckého podniku druhé smluvní strany.
2. Zákony a předpisy, které na území jedné smluvní strany upravují vstup, pobyt a výstup cestujících, posádek, poštovních zásilek a zboží budou se vztahovat na cestující, posádky, poštovní zásilky a zboží dopravované letadly určeného leteckého podniku druhé smluvní strany po dobu jejich pobytu na uvedeném území.
Článek 4
1. Letadla používaná určeným leteckým podnikem jedné smluvní strany k provozování dohodnutých služeb, jakož i jejich obvyklé vybavení, zásoby paliv mazacích olejů, náhradní díly a zásoby na palubě (včetně potravin, nápojů, tabákových výrobků) a jiné předměty obvykle prodávané na palubě letadel, budou osvobozeny od celních a jiných poplatků a daní při příletu na území druhé smluvní strany za podmínek, že toto vybavení a zásoby zůstanou na palubě až do doby, kdy budou znovu vyvezeny nebo použity na palubě letadla za letu, i když se tento let uskuteční nad územím této smluvní strany.
2. Od stejných poplatků a daní s výjimkou poplatků za poskytnuté služby budou rovněž