dnes je 29.2.2024

Input:

59/1945 Sb., Dekret presidenta republiky, jímž se zrušují jmenování veřejných zaměstnanců z doby nesvobody

č. 59/1945 Zb.
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 20 srpna 1945,
jímž se ruší jmenování veřejných zaměstnanců z doby nesvobody.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovují:
§ 1.
(1) Opatření, jimiž byli veřejní zaměstnanci v době nesvobody jmenováni, se zrušují ode dne své účinnosti.
(2) Jmenováním podle dekretu se rozumějí:
a) propůjčení služebního místa systemisovaného ve vyšší platové stupnici nebo ve skupině míst funkčního služného nebo ve vyšší stupnici funkčního služného (povýšení),
b) jmenování v téže poloze platové stupnici s vyšší hodností,
c) propůjčení služebního místa systemisovaného mimo platové stupnice (skupiny),
d) jmenování, vysokoškolským profesorem, udělení veniae legendi na vysokých školách (docentury),
e) prvé nebo opětné propůjčení služebního místa ve vyšší než příslušné nejnižší platové stupnici (§ 14 platového zákona č. 103/1926 Sb. a obdobná ustanovení) nebo ve skupině míst s funkčním služným, prvé ustanovení ve služebním poměru vyššího druhu než bylo pravidlem,
f) přestup do vyšší služební třídy (§ 18 platového zákona č. 103/1926 Sb. a obdobná ustanovení),
g) přestup správního úředníka na služební místo s vyšším funkčním služným, než jaké by odpovídalo jeho dosavadnímu zařízení v platové stupnici (SROV. § 152 platového zákona č. 103/1926 Sb.) a naopak,
h) ustanovení kancelářského (vrchního) oficianta kancelářským úředníkem III. nebo IV. služební třídy, ustanovení vojenského, četnického nebo policejního gážisty mimo služební třídy (zřízence) důstojníkem, ustanovení zřízence finanční stráže úředníkem IV. služební třídy, ustanovení zřízence pomocné finanční služby výkonné úředníkem IV. služební třídy a obdobná ustanovení,
ch) jakékoliv přeřadění zaměstnance do služebního poměru vyššího druhu, zejména přeřadění zaměstnance v individuálním smluvním (provisorním, námezdním) poměru do soukromoprávního služebního poměru regulovaného nebo z některého z těchto služebních poměrů do služebního poměru pragmatikálního,
i) jmenování okresním nebo zemským školním inspektorem,
j) přiznání osobních (funkčních) přídavků na místě jmenování,
k) propůjčení čestných titulů,
l) u nositelů veřejnoprávního sociálního pojištění propůjčení funkčního služného vyšší třídy (stupnice), přeřadění do vyšší služební kategorie, jakož i mimořádné zvýšení služebního platu mimo normální automatický postup.
(3) Vznikne-li pochybnost, zda jde o jmenování ve smyslu předchozích odstavců, rozhodne příslušný ústřední úřad v dohodě s ministerstvem vnitra a ministerstvem financí.
§ 2.
(1) Zaměstnanci, jichž jmenování bylo zrušeno, posuzují se, pokud jde o jejich služební poměr tak, jako kdyby k jmenování nebylo došlo; v případech uvedených v § 1, odst. 2, písm. e) pak, jako kdyby byli ustanovení v příslušné nejnižší platové stupnici, pokud se týče v nižším předchozím služebním poměru.
(2) Totéž platí obdobně o zaměstnancích, kteří byli přeloženi do výslužby nebo vystoupili ze služebního poměru nebo zemřeli v činné službě po jmenování.
§ 3.
(1) K odstranění nesrovnalostí v osobních stavech veřejných zaměstnanců lze zaměstnance jmenovati se